Komuniakt dziekana do studentów Wydziału Grafiki

Opublikowano 18 października 2020

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R.


Warszawa, 18 października 2020 r.

Szanowni Państwo Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2020 Rektora ASP w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. informuję, że od dnia 19 października 2020 r.:

 1. Zajęcia teoretyczne organizowane przez Pracownię Teorii i Eksperymentu Wydziału Grafiki, Międzywydziałową Katedrę Historii i Teorii Sztuki, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną i Studium Języków Obcych odbywają się wyłącznie w formie zdalnej.
 2. Zajęcia z grafiki warsztatowej w katedrach kształcenia I-II i III-V roku – jako zajęcia praktyczne – odbywają się w formie hybrydowej, zdalnej lub stacjonarnej z zachowaniem i ścisłym przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego oraz zgodnie z informacją, którą otrzymacie Państwo od dydaktyków prowadzących zajęcia.
 3. Zajęcia z rysunku i malarstwa w katedrach kształcenia I-II i III-V roku – jako zajęcia praktyczne – odbywają się w formie hybrydowej, zdalnej lub stacjonarnej z zachowaniem i ścisłym przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego oraz zgodnie z informacją, którą otrzymacie Państwo od dydaktyków prowadzących zajęcia.
 4. Pozostałe zajęcia dydaktyczne w katedrach kształcenia I-II i III-V roku odbywają się w formie zdalnej; dopuszczam – w indywidualnych przypadkach i za zgodą prowadzącego zajęcia oraz dziekana – przeprowadzenie części praktycznej powyższych zajęć w formie stacjonarnej z zachowaniem i ścisłym przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego.

W związku z powyższym wszyscy dydaktycy zostali zobligowani do bezzwłocznego poinformowania Państwa o trybie przeprowadzania zajęć dydaktycznych od 19 października br.

Przypominam także, że – zgodnie z zarządzeniem Rektora – jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z adresów mejlowych w domenie @asp.waw.pl. Jest to konieczne w celu usprawnienia kontaktów pomiędzy Państwem a wykładowcami.

Pozostaję z poważaniem.

Dziekan Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. Jacek Staszewski

KOMENTARZ

 1. Zajęcia prowadzane w trybie zdalnym powinny odbywać się w czasie zgodnym z planem zajęć opublikowanym na stronie internetowej Wydziału Grafiki; dopuszczam odstępstwa od tej reguły – na mocy decyzji dydaktyka w porozumieniu z dziekanem – w przypadku niemożności przeprowadzenia ww. zajęć w czasie na nie zaplanowanym.
 2. O formie, trybie i planie poszczególnych zajęć dydaktycznych oraz o rodzaju platformy zdalnej komunikacji zostaniecie Państwo poinformowani w dniach 19-21 października br. bezpośrednio przez dydaktyków prowadzących zajęcia.
 3. Zajęcia przeprowadzane w trybie stacjonarnym powinny się odbywać z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego; dotyczy to przede wszystkim:
 • obowiązku noszenia maseczek ochronnych na terenie całego budynku,
 • obowiązku częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek,
 • obowiązku zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy osobami wynoszącego 1,5 metra,
 • obowiązku przestrzegania limitów studentów, którzy mogą przebywać jednorazowo w pracowni.
 1. Ci z Państwa – którzy z różnych względów – nie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w trybie stacjonarnym proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie prowadzącego zajęcia oraz prodziekana ds. studenckich i kształcenia, dra hab. Piotra Siwczuka.
 2. Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości technicznych aby uczestniczyć w zdalnych zajęciach (brak komputera, brak dostępu do internetu, itp.) proszeni są o poinformowanie o tym fakcie prodziekana ds. studenckich i kształcenia, dra hab. Piotra Siwczuka.
 3. Państwa ewentualne pytania dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania zajęć proszę kierować bezpośrednio do dydaktyków je prowadzących. Pozostałe, nie związane z dydaktyką pytania proszę kierować bezpośrednio do:
 • prodziekana ds. studenckich i kształcenia dra hab. Piotra Siwczuka – studia stacjonarne (piotr.siwczuk@asp.waw.pl),
 • pełnomocnika ds. studiów niestacjonarnych dra hab. Rafała Kochańskiego – studia niestacjonarne (rafal.kochański@asp.waw.pl).

Pozdrawiam Państwa serdecznie.

Prof. Jacek Staszewski
Dziekan