Konkurs na stanowisko adiunkta

Opublikowano 20 maja 2021

DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych w Zakładzie Grafiki Pracownia Projektowania Graficznego

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:
-posiadać stopień naukowy doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne;
-posiadać dorobek artystyczny w zakresie projektowania graficznego,
– posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne w postaci uzyskanych międzynarodowych nagród i grantów;
– posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych;
– posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, na podobnym stanowisku;
– biegła znajomość języka angielskiego;
– predyspozycje do dalszego rozwoju artystycznego i naukowego.
Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Olsztynie, ul. Szrajbera 11, pokój 113, następujące dokumenty:
– podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
– życiorys,
– kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
– dyplom doktora sztuki
– udokumentowane osiągnięcia artystyczne, naukowe i dydaktyczne,
– opinię z ostatniego miejsca pracy,
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
w ogłoszonym konkursie,
-zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
przez Rektora bez podania przyczyn.
– Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. 2021.poz.478).
– Wynagrodzenie na stanowisku asystenta zawiera się w przedziale: ok. 4.680 zł PLN brutto.
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki, ul. Szrajbera 11, p. 113,
w terminie od dnia 17 maja 2021 roku do dnia 16 czerwca 2021 roku ( do godziny 12 00).
Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zamknięcia konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.