Studia podyplomowe. Master of Graphic Arts

Opublikowano 24 stycznia 2023

TERMINARZ REKRUTACJI

23-27 STYCZNIA 2023 – elektroniczna rejestracja w systemie IRK
30 STYCZNIA 2023 – ogłoszenie wyników I etapu egzaminów
1 LUTEGO 2023 – II etap. AUTOPREZENTACJA
3 LUTEGO 2023 – ogłoszenie wyników II etapu egzaminów.
13 LUTEGO 2023 – początek I semestru


INFORMACJE OGÓLNE

Studia podyplomowe Master of Graphic Art są formą kształcenia, przeznaczoną dla kandydatów posiadających kwalifikacje drugiego stopnia. Dedykowane są wybitnym absolwentom wszystkich wydziałów uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, posiadającym tytuł zawodowy magistra lub – w przypadku studiów zagranicznych – tytuł równorzędny i mają charakter elitarny. W procesie rekrutacji preferowani są absolwenci kierunku grafika charakteryzujący się znaczącym dorobkiem artystycznym i twórczym – zarówno pod względem oryginalności jak i innowacyjności rozwiązań. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchacza do stworzenia koncepcji i jej profesjonalnej adaptacji do indywidualnych planów artystyczno-badawczych w obszarze sztuk pięknych, przypisując te aktywności w szczególności do szeroko rozumianych sztuk graficznych. W efekcie ukończenia studiów absolwent byłby wyposażony w taki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji aby móc aplikować o wszczęcie postępowania doktorskiego z tzw. wolnej stopy. Studia takie pozwoliłyby też w znaczący sposób rozwinąć, usystematyzować i sprofesjonalizować działania artystyczne i badawcze słuchacza, czyniąc go tym samym konkurencyjnym na rynku pracy. Projekt ten jest również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym obszarze oraz liczne zapytania dyplomantów i absolwentów Wydziału Grafiki.

Kierunek: Grafika
Nazwa studiów: Master of Graphic Arts
Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Typ studiów: studia niestacjonarne
Czas trwania modułu podstawowego: rok, 2 semestry, 9 miesięcy
Ilość godzin dydaktycznych: 300
Forma studiów: 2 zjazdy w miesiącu (sobota, niedziela)
Miejsce odbywania zajęć: sale budynku Wydziału Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5
Liczba miejsc: 20
Minimalna liczba słuchaczy: 12
Termin rozpoczęcia zajęć: 13 lutego 2023 r.
Koszt miesięczny: 999 zł
Koszt roku studiów: 8991 zł
Opłata rekrutacyjna: 100zł Wpisowe: 0zł (szczegółowe warunki płatności określone są w ogólnych umowach na usługi edukacyjne)
Wymagania wstępne: Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra sztuki lub – w przypadku uczelni zagranicznych – równorzędny oraz posiada istotny dorobek artystyczny lub naukowy.
Ogólne cele kształcenia: celem kształcenia na studiach podyplomowych jest uzyskanie kompetencji w obszarze teorii i praktyki artystycznej i badawczej, ogólne cele kształcenia to:

• aktualizacja i poszerzenie wiedzy słuchaczy i związanych z nią umiejętności w szerokim zakresie tematycznym dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
• zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy w tej dyscyplinie – pogłębienie posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez uczestniczących w procesie kształcenia specjalistów,
• doskonalenie przez słuchaczy określonych umiejętności w wąskim zakresie związanym z posiadaną przez nich wiedzą i umiejętnościami.


REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe w module podstawowym odbywa się w drodze konkursu. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:

Etap I. Kandydat przedstawia swoją sylwetkę oraz określa kierunek swojego potencjalnego dalszego rozwoju artystyczno-naukowego w przesłanym portfolio w pliku PDF na adres grafika.mga@asp.waw.pl

Komisja rekrutacyjna dokonuje przeglądu nadesłanych materiałów i na podstawie załączonego portfolio dokonuje oceny, przydzielając punkty za:
• oryginalność,
• innowacyjność,
• potencjał rozwojowy,
• profesjonalizm i kompetencje.

Etap II. Komisja dokonuje selekcji na podstawie autoprezentacji biorąc pod uwagę zdolność kandydata do nawiązania merytorycznej dyskusji w odniesieniu do jego działalności artystycznej przedstawionej i udokumentowanej w portfolio. Szczegółowy sposób przeprowadzania rekrutacji, warunki, proces i limity przyjęć, określa Regulamin studiów podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Harmonogram rekrutacji dla modułu podstawowego.
23-27 STYCZNIA 2023 – elektroniczna rejestracja w systemie IRK
30 STYCZNIA 2023 – ogłoszenie wyników I etapu egzaminów
1 LUTEGO 2023 – II etap. AUTOPREZENTACJA
3 LUTEGO 2023 – Ogłoszenie wyników II etapu egzaminów.

Wymagane dokumenty:
1. Portfolio w formie prezentacji w pliku PDF. (format 1280x800px, orientacja pozioma, rozdzielczość 150 dpi. Zawartość i objętość zależy od decyzji Kandydata)
2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich I stopnia lub magisterskich (II stopnia lub jednolitych) – skan
3. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto ASP w Warszawie nr konta: 31 1240 6292 1111 0011 1797 3153 wpłata z dopiskiem: Studia podyplomowe WG + imię i nazwisko kandydata


CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW

Proseminarium – zintegrowane projekty badawcze zajęcia specjalistyczne, w tym ćwiczenia z wyznaczonym opiekunem/promotorem, mają formułę tandemu i zbudowane są partnerstwie artysta ( adept sztuki) – mentor. Przygotowują do egzaminu śródokresowego na podstawie zbiorowej wystawy (wszyscy słuchacze), której temat i idea są aktualizowane co rok. Harmonogram i sposób pracy ustala słuchacz z opiekunem.
Staże w instytucjach kultury – praktyki zawodowe przypisane do takich instytucji kultury jak galerie komercyjne i biura wystaw artystycznych. Słuchacz wybiera i wskazuje jednostkę z uaktualnionej listy podmiotów zatwierdzonych przez uczelnię i dedykowanych studiom podyplomowym. Poznaje kulisy pracy w związku z przygotowaniem wystaw, uwzględniając m.in takie problemy jak wystawiennictwo, promocja czy logistyka.
Konsultacje. Sporządzenie opisu dzieła artystycznego – praca nad opisem dzieła. Podlega sprawdzeniu i omówieniu podczas wyznaczonych dyżurów.
Staż w instytucji zajmującej się promocją kultury – praktyka zawodowa związana np. z biurem promocji Wydziału Grafiki. Słuchacz poznaje kulisy i aktywnie uczestniczy w pracy dedykowana promocji Wydziału. W ten sposób ma wpływ na odświeżenie oferty promocyjnej jak i kształtowanie strategii wizerunkowej.
Seminarium. Indywidualny projekt badawczy – zajęcia specjalistyczne, w tym ćwiczenia z wyznaczonym opiekunem/promotorem, mają formułę tandemu i zbudowane są partnerstwie artysta (adept sztuki) - mentor. Przygotowują do egzaminu końcowego na podstawie indywidualnej wystawy każdego słuchacza oraz sporządzonego opisu dzieła.
Staż dydaktyczny – aktywność przypisana do tzw. praktyki zawodowej w warunkach ASP. Słuchacz po uzgodnieniu z opiekunem wybiera pracownię lub kilka pracowni, w których realizuje staż. Oznacza to realizację: warsztatów, wykładów dedykowanych oraz w równym stopniu pracę organizacyjną. Słuchacz doskonali swoje umiejętności ale i aktywnie może wzbogacać ofertę programowa Wydziału Grafiki
Egzamin końcowy – słuchacz prezentuje przed komisją własne dzieło artystyczne oraz przedstawia jego opis. Na tej podstawie podlega weryfikacji uwzględniającej wysokie standardy uczelni jaką jest ASP w Warszawie.

Zajęcia odbywające się w czasie sobotnio-niedzielnych zjazdów:

Teorie i koncepcje sztuki współczesnej – zajęcia są ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z obszaru sztuki współczesnej i przypisanej do niej współczesnej praktyki artystycznej w aspekcie teorii ale i koncepcji. Stanowi niezbędną bazę do kształtowania własnej postawy i punkt odniesienia do określenia własnej tożsamości.
Metody i sposoby autoprezentacji – zajęcia są dedykowane metodom autoprezentacji, rozumianymi jako podstawowe narzędzie wspomagające dzieło artystyczne w perspektywie konieczności jego publikacji ale i np. aplikowania o środki finansowe w obiegu instytucji naukowych i kulturalnych. Zajęcia czerpią z dorobku wydziału i nawiązują do sprawdzonych praktyk wybitnych twórców.
Koncepcja, tworzenie i wdrażanie projektów badawczych – wysoko specjalistyczne zajęcia dedykowane specyfice opracowania projektów badawczych, uwzględniające obowiązujące przepisy i procedury. Mają na celu przyswojenie niezbędnych umiejętności analitycznych i strategicznych w celu skutecznego tworzenia i wdrożenia projektu badawczego.
Konserwatorium lekturowe w języku angielskim – zajęcia w języku angielskim dedykowane specyfice dyscypliny sztuki piękne. Rozwija umiejętności sprawnej komunikacji w tym języku, jak i m.in. zdolności prowadzenia dyskusji i dialogu obszarowo i tematycznie przypisanych do grafiki i zjawisk z nią związanych.
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej – zajęcia przybliżają praktyczną wiedzę z zakresu prawa w związku problemami i wyzwaniami stosowania zabezpieczeń z tytułu własności intelektualnej. Omawiają aktualne rozwiązania, które pozwalają unikać zagrożeń i pozwalają sprawnie poruszać się w przestrzeni publicznej w odniesieniu do tego zjawiska.
Seminarium. Indywidualny projekt badawczy – zajęcia specjalistyczne, w tym ćwiczenia z wyznaczonym opiekunem/promotorem, mają formułę tandemu i zbudowane są partnerstwie artysta (adept sztuki) - mentor. Przygotowują do egzaminu końcowego na podstawie indywidualnej wystawy każdego słuchacza oraz sporządzonego opisu dzieła.
Techniki i metody opracowania opisu dzieła artystycznego – zajęcia rozwijają umiejętności niezbędne do sporządzenia opisu dzieła, przewidzianego do oceny na egzaminie końcowym. Uwzględniają treści ideowe, koncepcyjne i porządkujące zasób danych pod względem specyfikacji jak i chronologii.
Kreacja komunikacji marketingowej – autorski przedmiot dedykowany twórcom w związku z potrzebą budowania ich marki. Uwzględnia współczesne narzędzia i środowisko mediów społecznościowych. Wpisuje się myśl powiązania rynku, nauki i sztuki.Instrukcja rejestracji

Regulamin studiów podyplomowych

Harmonogram zjazdów MGA
 semestr letni