Wydział Grafiki. Rekrutacja

Rekrutacja | Harmonogram dni otwartych | Konsultacje teczek | Wykłady i spotkania | Filmy o wydziale | Materiały dodatkoweGóra strony
Słowo od Dziekana

Prof. Błażej Ostoja Lniski, dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Dołącz do nas.
Wydział Grafiki jest największym Wydziałem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oferując kształcenie dla ponad 400 studentów na studiach stacjonarnych oraz prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Kształcenie przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji a także w duchu poszanowania odmienności i indywidualności – na Wydziale Grafiki wspieramy różnorodność i bogactwo postaw twórczych. Kształcenie na Wydziale Grafiki obejmuje szerokie spektrum specjalności: grafikę warsztatową, ilustrację, komunikację wizualną, projektowanie książki, projektowanie plakatu, kreację multimedialną i fotografię. Proponujemy także zajęcia z zakresu projektowania publikacji cyfrowych, czasopism, gier i krojów pisma, typografii. To wszystko osadzone jest na pokaźnej podbudowie zajęć ogólnoplastycznych – malarstwa i rysunku oraz komplementarnej teorii. Podstawą programu kształcenia jest zachowanie wypracowanej przez wiele lat równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk pięknych a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie sztuki. Kompleksowe kształcenie służy rozwijaniu inwencji artystycznej i projektowej studiujących. Umożliwia wykształcenie wszechstronnych artystów i artystów projektantów. Taki model kształcenia poprzez umiejętność łączenia różnych technik i technologii sprzyja rozwijaniu kompetencji na wielu polach jednocześnie. Wychodzenie poza ramy wąskich specjalizacji przekłada się na swoistą multidyscyplinarność. Absolwenci naszego Wydziału z pełną swobodą poruszają się zarówno na polu artystycznym, jak i w sposób profesjonalny korzystają z dostępnych narzędzi i technologii. Wydział Grafiki jest miejscem szczególnym, nie tylko oferującym wielość możliwości. Będąc częścią Akademii opiera się na doświadczeniach wielowiekowej tradycji pozostając otwartym miejscem dialogu, ścierania się różnorodnych opinii i nowych trendów. Poprzez bogaty i wspierający wielokierunkowe kształcenie program, wspieramy naszych Studentów w kształtowaniu ich przyszłej ścieżki kariery.


Góra strony
Formy i rodzaje studiów

Wydział Grafiki oferuje możliwość studiowania na:

 • jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich;
 • niestacjonarnych studiach I stopnia (tryb wieczorowy);
 • niestacjonarnych studiach II stopnia (tryb wieczorowy);
 • niestacjonarnych studiach II stopnia (tryb zaoczny);

w dwóch specjalnościach:

 • Grafika projektowa;
 • Grafika artystyczna.

Jednolite studia magisterskie (5-letnie).

 1. Kształcenie wstępne na 1 i 2 roku studiów obejmuje 13 przedmiotów kierunkowych i 2 przedmioty teoretyczne.
 2. Kształcenie kierunkowe na 3, 4 i 5 roku obejmuje kształcenie w 2 obowiązkowych specjalizacjach oraz w zakresie rysunku, malarstwa i zajęć fakultatywnych.
 3. Proponowane pracownie specjalistyczne (dyplomujące) to:
 • Interdyscyplinarne Techniki Klasyczne
 • Grafika Koncepcyjna i Intermedialna
 • Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe
 • Litografia
 • Plakat i Grafika Wydawnicza
 • Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych
 • Ilustracja
 • Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne
 • Multimedia
 • Animacja
 • Gry i Komiksy

Ponadto oferujemy:

 • Zajęcia fakultatwne (Projektowanie czasopism, Projektowanie krojów pism)

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie).
Pracownie dyplomujące:

 • Grafika artystyczna
 • Projektowanie książki i ilustracji
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie gazet i czasopism
 • Multimedia

Niestacjonarne studia II stopnia (2,5-letnie).
Pracownie dyplomujące:

 • Grafika artystyczna
 • Projektowanie książki i ilustracji
 • Projektowanie plakatu
 • Projektowanie graficzne
 • Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej

Niestacjonarne studia II stopnia – zaoczne (2,5-letnie).

 • Pracownie dyplomujące:
 • Grafika artystyczna
 • Grafika projektowa i komunikacja wizualna
 • Grafika interaktywna i multimedia
 • Ilustracja i grafika wydawnicza

Góra strony
Egzamin wstępny. Studia stacjonarne

Egzamin wstępny na jednolite, stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie ma charakter konkursowy. Ma na celu wyłonienie spośród kandydatów osób charakteryzujących się szczególnymi predyspozycjami do odbycia studiów artystycznych na Wydziale Grafiki, osób cechujących się wyjątkową wrażliwością w posługiwaniu się językiem wizualnym – plastycznym, wreszcie osób, które w sposób świadomy wybrały kierunek studiów – grafika.

Egzamin wstępny odbywa się w 2 etapach:
Etap 1.
Przegląd teczki (komisja teczkowa) złożonej przez kandydata połączony z autoprezentacją.
Etap 2.
Egzamin praktyczny. Celem tej części egzaminu jest potwierdzenie umiejętności oraz wrażliwości plastycznej kandydatów. Egzamin praktyczny trwa 3 dni. Zadania egzaminacyjne obejmują:

 • Rysunek (studium modela w przestrzeni wykonane przy pomocy technik rysunkowych zdefiniowanych w temacie egzaminacyjnym),
 • Malarstwo (studium z natury wykonane przy pomocy technik malarskich zdefiniowanych w temacie egzaminacyjnym),
 • Kompozycja (graficzna odpowiedź na zdefiniowany temat dotyczący szeroko pojmowanej kompozycji plastycznej).

Góra strony
Egzamin wstępny. Studia niestacjonarne

Studia 1 stopnia.
Egzamin ma charakter konkursowy. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 25 plansz w formacie nie mniejszym niż 50/70 cm i nie większym niż 70/100 cm, w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli przynamniej jeden z etapów rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Grafika prowadzonego przez ASP w Warszawie, a nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia bez konieczności ponownego przechodzenia przez etap rekrutacji, pod warunkiem aplikowania na te studia.

Studia 2 stopnia.
O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych. Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata.