Rekrutacja 2021

Rekrutacja | Harmonogram dni otwartych | Konsultacje teczek | Wykłady i spotkania | Filmy o wydziale | Materiały dodatkoweGóra strony
Słowo od Dziekana

Prof. Jacek Staszewski, Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie

Dołącz do nas.

Wydział Grafiki w strukturze warszawskiej Akademii został utworzony w drugiej połowie ubiegłego wieku, choć tradycje grafiki artystycznej i projektowej na uczelni sięgają początków XX w. Wydział Grafiki jest także największym wydziałem Akademii – studiuje tu ponad 400 studentów.

Grafika jako dyscyplina sztuk pięknych ma bardzo bogatą i silnie związaną ze sztuką i kulturą europejską tradycję. Jest to dyscyplina o najszerszych możliwościach zarówno kreacyjnych, jak i warsztatowych. Integruje w sobie sztuki piękne – tradycyjne techniki graficzne, rysunek, malarstwo oraz sztuki projektowe w zakresie szeroko rozumianego projektowania graficznego przy wydatnym wsparciu współczesnych mediów i technologii. Dlatego też studia na Wydziale Grafiki są studiami najbardziej uniwersalnymi, oferującymi absolwentom dogłębną i kompleksową – wychodzącą poza ramy wąskich specjalności – wiedzę, pozwalającą na ich wszechstronne wykształcenie jako artystów i projektantów.

Absolwent Wydziału Grafiki to kreatywny artysta, samodzielny grafik-projektant wyposażony we wszystkie narzędzia pozwalające na swobodne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy – w firmach, agencjach i studiach reklamowych, pracowniach projektowych, firmach poligraficznych i wydawnictwach, a także w szeroko pojmowanym przemyśle kreatywnym opierającym się na współczesnych technologiach obrazowania graficznego i multimediach.

Oferujemy przede wszystkim indywidualne podejście do każdego studenta z zachowaniem szacunku dla jego postaw życiowych i twórczych. Każdy ma szanse zostać osobowością i indywidualnością artystyczną, jednak najpierw trzeba znaleźć miejsce, w którym będzie możliwość, aby taką postawę kształtować. Z pewnością Wydział Grafiki ASP w Warszawie jest właśnie takim miejscem. Dołącz do nas. Zapraszamy.


Góra strony
Formy i rodzaje studiów

Wydział Grafiki oferuje możliwość studiowania na:

 • jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich;
 • niestacjonarnych studiach I stopnia (tryb wieczorowy);
 • niestacjonarnych studiach II stopnia (tryb wieczorowy);
 • niestacjonarnych studiach II stopnia (tryb zaoczny);

w dwóch specjalnościach:

 • Grafika projektowa;
 • Grafika artystyczna.

Jednolite studia magisterskie (5-letnie).

 1. Kształcenie wstępne na 1 i 2 roku studiów obejmuje 13 przedmiotów kierunkowych i 2 przedmioty teoretyczne.
 2. Kształcenie kierunkowe na 3, 4 i 5 roku obejmuje kształcenie w 2 obowiązkowych specjalizacjach oraz w zakresie rysunku, malarstwa i zajęć fakultatywnych.
 3. Proponowane pracownie specjalistyczne (dyplomujące) to:
 • Interdyscyplinarne Techniki Klasyczne
 • Grafika Koncepcyjna i Intermedialna
 • Grafika Alternatywna i Techniki Offsetowe
 • Litografia
 • Plakat i Grafika Wydawnicza
 • Projektowanie Książki i Publikacji Cyfrowych
 • Ilustracja
 • Znak i Kompleksowe Projektowanie Graficzne
 • Multimedia
 • Animacja
 • Gry i Komiksy

Ponadto oferujemy:

 • Zajęcia fakultatwne (Projektowanie czasopism, Projektowanie krojów pism).

Niestacjonarne studia I stopnia (3-letnie).
Pracownie dyplomujące:

 • Grafika artystyczna
 • Projektowanie książki i ilustracji
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie gazet i czasopism
 • Multimedia

Niestacjonarne studia II stopnia (2,5-letnie).
Pracownie dyplomujące:

 • Grafika artystyczna
 • Projektowanie książki i ilustracji
 • Projektowanie plakatu
 • Projektowanie graficzne
 • Pracownia multimedialnej kreacji artystycznej

Niestacjonarne studia II stopnia – zaoczne (2,5-letnie).

 • Pracownie dyplomujące:
 • Grafika artystyczna
 • Grafika projektowa i komunikacja wizualna
 • Grafika interaktywna i multimedia
 • Ilustracja i grafika wydawnicza

Góra strony
Egzamin wstępny. Studia stacjonarne

Egzamin wstępny na jednolite, stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie ma charakter konkursowy. Ma na celu wyłonienie spośród kandydatów osób charakteryzujących się szczególnymi predyspozycjami do odbycia studiów artystycznych na Wydziale Grafiki, osób cechujących się wyjątkową wrażliwością w posługiwaniu się językiem wizualnym – plastycznym, wreszcie osób, które w sposób świadomy wybrały kierunek studiów – grafika.

Egzamin wstępny odbywa się w 2 etapach

Etap 1.

 • Ocena cyfrowego portfolio
 • Przegląd portfolio przesłanego przez kandydata w formie elektronicznej.

Etap 2.

 • Autoprezentacja

Celem autoprezentacji jest poznanie możliwości intelektualnych kandydata, jego wiedzy oraz zainteresowań w zakresie grafiki, ale również malarstwa, rzeźby, architektury, literatury i filmu.

W skład autoprezentacji wchodzi przedstawienie i omówienie cyfrowego portfolio ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty związane z zaprezentowanymi w nim pracami (inspiracje, technika wykonania, walory plastyczne, itp.).

Kandydat prezentuje powyższe zagadnienia przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w czasie nie dłuższym niż 15 minut.


Góra strony
Egzamin wstępny. Studia niestacjonarne

Studia 1 stopnia.

Egzamin ma charakter konkursowy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie oceny cyfrowego portfolio z pracami prezentującymi dokonania ogólnoplastyczne kandydata w zakresie rysunku i malarstwa. 

Do portfolio można dołączyć dodatkowo również prace z zakresu grafiki warsztatowej, fotografii lub projektowania graficznego.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli I etap rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Grafika, z liczbą punktów uzyskanych za I etap rekrutacji na studia stacjonarne, bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.

Studia 2 stopnia.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Grafika:

 • w systemie wieczorowym
 • w systemie zaocznym (zjazdowym)

O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Grafika może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych.

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego zawartego w cyfrowym portfolio, prezentującym dokonania artystyczne i projektowe kandydata, dokonywanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.