Dyplomy

Szanowni Państwo – informujemy, że strona internetowa Wydziału Grafiki jest obecnie
W  P R Z E B U D O W I E
Bieżące informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualności”. Za utrudnienia przepraszamy.


Przed obro­ną dy­plo­mu na­le­ży uzy­skać po­twier­dze­nie Dzia­łu Nau­cza­nia na kar­cie go­to­wo­ści. 
W tym ce­lu na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

  • wy­peł­nio­ną kartę dyplomanta  (format A5)
  • do­wód wpła­ty do­ko­na­nej na kon­to nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wy­so­ko­ści
    • 60 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu i od­pi­sów w języku pol­skim
    • 100 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu w języku pol­skim oraz od­pi­sów  w języku pol­skim i języku an­giel­skim

Po­twier­dzo­ną kar­tę go­to­wo­ści do dy­plo­mu dy­plo­mant skła­da w dzie­ka­na­cie.

W celu ode­brania dy­plomu absolwent powinien zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia następujące dokumenty:

  • wy­peł­nio­ną kar­tę obie­go­wą (do pobrania w Dziekanacie)
  • oświadczenie o zgo­dzie na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych

Po­wyż­sze dru­ki są również do­stęp­ne w Dzie­ka­na­cie.

Zał. 1, 2, 3 i 4 znajdziecie Państwo na końcu Regulaminu Studiów, na stronie internetowej Akademii, w zakładce Studia → Studenci → Regulaminy.


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu określającego zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w ASP w Warszawie.

Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w ASP w Warszawie.

Regulamin studiów obowiązujący od 01.10.2019.

Karta gotowości do obrony

Specyfikacja pracy dyplomowej

Strona tytułowa Analitycznego Opisu Dzieła


INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH: