Dyplomy

Przed obro­ną dy­plo­mu na­le­ży uzy­skać po­twier­dze­nie Dzia­łu Nau­cza­nia na kar­cie go­to­wo­ści. 
W tym ce­lu na­le­ży zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia:

 • wy­peł­nio­ną kartę dyplomanta  (format A5)
 • do­wód wpła­ty do­ko­na­nej na kon­to nr 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 w wy­so­ko­ści
  • 60 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu i od­pi­sów w języku pol­skim
  • 100 zł w przy­pad­ku dy­plo­mu w języku pol­skim oraz od­pi­sów  w języku pol­skim i języku an­giel­skim
 • fo­to­gra­fie w for­ma­cie 4,5 cm x 6,5 cm (4 szt. lub 6 szt.)
 • dy­plom w języku pol­skim: 4 fo­to­gra­fie
 • dy­plom w języku pol­skim i od­pis w języku an­giel­skim: 6 fo­to­gra­fii

Po­twier­dzo­ną kar­tę go­to­wo­ści do dy­plo­mu dy­plo­mant skła­da w dzie­ka­na­cie.

W celu ode­brania dy­plomu absolwent powinien zło­żyć w Dzia­le Nau­cza­nia następujące dokumenty:

 • wy­peł­nio­ną kar­tę obie­go­wą (do pobrania w Dziekanacie)
 • oświadczenie o zgo­dzie na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych

Po­wyż­sze dru­ki są również do­stęp­ne w Dzie­ka­na­cie.

 

Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu antyplagiatowego w ASP w Warszawie

Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Studiów obowiązującego od 01.10.2017

Karta gotowości do obrony

Specyfikacja pracy dyplomowej

Strona tytułowa Analitycznego Opisu Dzieła

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

INFORMACJE DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH: