Harmonogram dni otwartych

Akademia Otwarta | Harmonogram dni otwartych | Konsultacje teczek | Wykłady i spotkania | Filmy o wydziale | Materiały dodatkoweDzień otwarty

Prof. Jacek Staszewski, prodziekan Wydziału Grafiki

Szanowni Kandydaci na Wydział Grafiki,

co prawda nie jest to klasyczny Dzień Otwarty, kiedy możemy spotkać się z Wami w murach naszego wydziału, oprowadzić Was po pracowniach czy też zaoferować uczestnictwo w pokazach i zajęciach warsztatowych ale… pomimo tak niespokojnego czasu i ograniczonych kontaktów międzyludzkich oferujemy Wam:

Zapraszamy.


Góra strony
Ogólne wymagania dotyczące autoprezentacji

Dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. Uczelni

Celem autoprezentacji jest poznanie możliwości intelektualnych kandydatów oraz ich zainteresowań w zakresie wybranej dziedziny (w tym wypadku grafiki ale również malarstwa, rzeźby i architektury) oraz – co bardzo istotne – w innych dziedzinach twórczości (literatura, muzyka, film). Kandydat prezentuje obowiązkowo swoją teczkę oraz jedno z wymienionych poniżej zagadnień, przed Komisją Egzaminacyjną w czasie nie dłuższym niż 8-10 minut. Z tego powodu prosimy o takie przygotowanie autoprezentacji aby nie przekroczyć wyznaczonego limitu czasu.

Zagadnienia do autoprezentacji:

 • Jaką wystawę, wydarzenie artystyczne, spektakl teatralny lub film widział/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy? Prosimy o tym opowiedzieć, krótko zrecenzować lub też wskazać najistotniejsze Pana/Pani zdaniem elementy tego wydarzenia.
 • Co wie Pan/Pani o dziejach i współczesnej kondycji druku, projektowania graficznego w różnych mediach, formach multimedialnych i ich relacji w stosunku do grafiki artystycznej?
 • Jakie zjawiska sztuki współczesnej w Polsce, Europie, na świecie uważa Pan/Pani za ciekawe i inspirujące dla młodego artysty?
 •  

Góra strony
Ogólne wymagania dotyczące egzaminów praktycznych

Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. Uczelni

Egzamin praktyczny z rysunku.
Rysunek to podstawowa dyscyplina plastyczna, dlatego też jest chętnie stosowanym medium w weryfikacji kandydatów do szkół i uczelni o profilu plastycznym. Na Wydziale Grafiki traktowany jest ze szczególna estymą, ponieważ stanowi bardzo istotny element edukacji graficznej. Nie bez powodu największą ilość punktów można zdobyć za zadanie rysunkowe. Dlatego też wymagamy od kandydatów, zamierzających studiować na naszym wydziale, umiejętności rysunkowych na odpowiednio wysokim poziomie. Od lat ocena predyspozycji kandydatów odbywa się poprzez realizację zadania, w którym kluczowym elementem jest postać ludzka w przestrzeni, w tym przypadku sali (pracowni) egzaminacyjnej. Wynika to w dużej mierze z tradycji, ale przede wszystkim z faktu, iż postać ludzka to obiekt o dużej komplikacji form i niepowtarzalnym charakterze, co stanowi adekwatne wyzwanie dla rysownika. Egzamin ma charakter konkursowy, dlatego też poza wykazaniem się własnymi umiejętnościami, znaczenie ma również to, jak wypadnie się na tle kandydatów.
Podstawowe elementy jakie będą podlegać ocenie egzaminacyjnej to:

 • kompozycja – umieszczenie obiektu kluczowego, jakim jest model, na płaszczyźnie papieru w takiej skali, aby stworzyć również możliwość opracowania otaczającej go przestrzeni;
 • proporcje – element kluczowy w analizie rysunkowej modela. Dopuszczalna jest manipulacja poprzez przeskalowanie elementów anatomicznych, jeżeli służy to np. rozbudowaniu perspektywy i głębi obiektu;
 • charakter modela – wnikliwy i sprawny obserwator nie powinien mieć problemów z odtworzeniem cech charakterystycznych określających modela np.: płeć, wiek, ogólna budowa anatomiczna, mimika;
 • przestrzeń – wyznaczenie i stopniowanie intensywności poszczególnych planów budujących złudzenie głębi;
 • światło – umiejętność rysunkowej analizy natury i źródła światła, a więc określenie go jako np. rozproszone, punktowe, sztuczne, dzienne itp. Rola światła w budowaniu nastroju;
 • materia – zróżnicowanie powierzchni obiektów: ludzkiego ciała, tkaniny, folii itp.;
 • kontrast – osiąganie napięć poprzez zastosowanie pełnej gradacji szarości (od bieli do czerni) w korelacji ze zróżnicowaniem materii;
 • detal – opracowanie charakterystyki drobnych, ale kluczowych dla całości elementów np. dłoni, stóp, twarzy lub jej fragmentu.

Operowanie wymienionymi elementami pozwala uzyskać efekt poprawnego rysunku, ale tylko poprawnego. Bywa, że osiąga się zaledwie chłodną, choć technicznie sprawną, analizę wskazanej rzeczywistości, lecz rysunek nie posiada żadnej intrygi, nie tworzy tak zwanej aury. Bywa też, że praca jest wykalkulowanym na podstawie analizy poprzednich rekrutacji tworem, próbującym odzwierciedlać rzekomy wzorzec, mający trafić do gustów oceniających. Nie tego oczekujemy. Poszukujemy przede wszystkim wrażliwości, autentyczności, oryginalności i szczerości twórczej wypowiedzi. I to jest ostatni punkt kryteriów oceny egzaminacyjnej, równie ważny jak pozostałe. A więc „łamcie” węgle i ołówki, szare, białe i czarne pastele, te suche i te tłuste. Drapcie patykiem zanurzonym w tuszu i poszukujcie łagodności tonu przy użyciu pędzla. Ważny jest i szkic i rozbudowane studium. Na to wszystko trzeba być przygotowanym.

Dr hab. Zdzisława Ludwiniak, prof. Uczelni

Egzamin praktyczny z malarstwa.
Kandydat na Wydział Grafiki ASP w Warszawie powinien wykazać w swoich pracach szereg umiejętności, które pozwolą zakwalifikować go na I rok studiów. Przykłady prac malarskich powinny odnosić się do natury, która może być przetworzona przez osobowość, użyte środki plastycznego wyrazu, nabyte doświadczenie a także styl pracy. Zestaw prac wykonanych z natury może zawierać układy martwych natur, malarstwo w oparciu o modela czyli portret, postać, pejzaż. Zestawem prac malarskich kandydat przedstawia swoją wiedzę na temat działania koloru w obrazie oraz wzajemnego oddziaływania barw na siebie. Dążenie do realistycznego przedstawienia formy zbudowanej barwą w świetle i cieniu oraz ustawienie kolorów w przestrzeni malarskiej, jest początkiem dalszych doświadczeń malarskich. Wskazujemy na budowanie formy kolorem i uzyskiwanie świeceń przez dodawanie koloru, nie nadużywanie bieli. Oczekujemy, że kolor w obrazie będzie czynnikiem budującym światło, przestrzeń i formę a tym samym kandydat przedstawia nam swoją wiedzę na temat działania koloru w obrazie oraz wzajemnego oddziaływania barw na siebie. Wrażliwość kolorystyczna kandydata może być wyrażona bez wchodzenia w szczegół a jego osobowość zaprezentowana poprzez silne działanie i poszukiwanie barwy w obrazie, użycie gestu malarskiego, ekspresję kompozycji. Kandydat powinien wykazać się podstawową wiedzą na temat prawidłowego poruszania się w kompozycji obrazu, która przeprowadzona na zasadzie eliminacji, odejmowania a nie dodawania, wyraźnie przedstawi cel, do którego dąży autor pracy. W kompozycji poddajemy się indywidualnej obserwacji ustawienia, dokonujemy wyboru, eliminacji, dokonujemy syntezy, nie nadużywamy środków dążących do opowiadania o wszystkim. Obraz postrzegamy jako kreację całości czyli wspólne działanie kompozycji i użytego koloru, który buduje w obrazie przestrzeń a także wskazuje na znaczenie formy. Narzędzia i warsztat malarski. Kandydat powinien być zapoznany z odpowiednim warsztatem malarskim, w skład którego wchodzi zestaw pędzli o różnej grubości i szerokości, pędzle płaskie, okrągłe, pędzle o twardym i miękkim włosie, paleta malarska niewchłaniająca wody, szpachle, farby akrylowe, tempery, plakatowe a docelowo farby olejne i warsztat do malarstwa sztalugowego, olejnego. Świadome używanie narzędzi pomoże kreować zamysły kompozycyjne i wyrażać swoje ekspresje.

Dr Marcin Władyka

Egzamin praktyczny z kompozycji.
Nazwa zadanie z kompozycji jest dość myląca, gdyż nie o samą kompozycję w tym zadaniu chodzi. Gdyby tak było egzaminujący mógłby rozdać kilka figur geometrycznych i poprosić o ustawienie ich na formacie w konfiguracjach prezentujących podstawowe typy kompozycyjne sprawdzając wiedzę podstawową na ten temat – wyczucie dynamiki, rytmu, przestrzeni, kontrastu, wzajemnego oddziaływania elementów na siebie, dostrzeganie przestrzeni negatywowej, mocnych punktów, styków z granicami formatu etc. Uznajemy jednak, że wszystkie te elementy kandydat na studenta Wydziału Grafiki opanował już dawno więc to zadanie może pełnić nieco inną rolę. Pojawa się więc w nim temat, idea, problem, wykraczający poza zagadnienia kompozycyjne a rolą kandydata jest zbudowanie wizualnej odpowiedzi, interpretacji tematu. Nazywając to w sposób bardzo podstawowy możemy mówić tu po prostu o komunikacji wizualnej. Myślenie i umiejętność przekazania tego myślenia w formie obrazu staje się tu kluczowe, ale oczywiście istotnym składnikiem oceny, której dokonuje komisja egzaminacyjna, jest to, czy kandydat potrafił stworzyć sobie właściwe warunki do przekazania idei, czy kompozycja nie jest sprzeczana z przekazem, czy ją wspomaga, czy raczej przeszkadza i ten przekaz osłabia. Z pewnością znajomość kontekstów, poczucie humoru, orientacja w kulturowych dokonaniach z tego obszaru (plakat, okładka, ilustracja) pomagają we właściwej realizacji tego zadania. Techniczna strona zadania zmienia się z roku na rok, ale na ogół jest to zadanie w którym posługujemy się bardzo ograniczoną ilością środków. Zazwyczaj jest to zadanie monochromatyczne, lecz bywa, że musi się pojawić kolor. Czasem ograniczamy się wyłącznie do wycinanego papieru, innym razem pozwalamy na łączenie farby i markera. Jest w tym pewien element zaskoczenia, ale kandydaci informowani są przed egzaminem jakie narzędzia będą potrzebne w realizacji zadania.


Góra strony
Spotkanie z przewodniczącą Samorządu

Michalina Szydełko, przewodnicząca Samorządu studentów

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o studiowaniu na Wydziale Grafiki, poznać wydział od tzw. „kuchni” i dopytać o szczegóły osobę najbardziej kompetentną, zapraszamy na spotkanie online z Michaliną Szydełko, przewodniczącą Samorządu studentów Wydziału Grafiki.
Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meets, 30 maja 2020 r. w godzinach 11.00-13.00, kod spotkania: xqx-zucb-jtm