Jacek Staszewski. Program wyborczy


| o mnie | program wyborczy | o linii | o figuracji | o abstrakcji | o rysunku | o akademii |


Projekt plakatu: Ryszard Kajzer

Projekt plakatu: Ryszard Kajzer

PROGRAM WYBORCZY

Szanowni Państwo,

kandyduję na stanowisko dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kadencję 2020-2024. Kandyduję, ponieważ nasz Wydział, jego dobro, sprawne funkcjonowanie oraz jego harmonijny rozwój leżą mi mocno na sercu. Kandyduję, ponieważ uważam, że jesteśmy zgranym – choć pełnym indywidualności – zespołem, z którym współpracę niezwykle sobie cenię. I wreszcie – kandyduje, ponieważ żywię głęboki szacunek do naszych studentów, których jako przyszły dziekan chciałbym dalej wspierać i promować.
Od 33 lat jestem związany z Wydziałem Grafiki. Przez ostatnie osiem lat pełniłem funkcję prodziekana, brałem wspólnie z Wami udział w różnorodnych przedsięwzięciach – wystawach, tworzeniu nowych rodzajów studiów, pracach nad zmianami programowymi i strukturalnymi, doskonaleniem jakości kształcenia. Także moje doświadczenie wyniesione z pełnionej funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Kształcenia pozwoliło mi spojrzeć na nasz wydział z innego punktu widzenia – poznałem i zrozumiałem szereg procesów, które funkcjonują na linii rektorat-wydział i wiedzę tę chciałbym w pełni wykorzystać pełniąc funkcję dziekana. W tym miejscu chciałbym zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, aby wszystkie wymienione w „Strategii na lata 2020-2024” cele i założenia realizowane były zgodnie z dobrymi praktykami przyjętymi na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w oparciu i z poszanowaniem najlepszych tradycji Wydziału Grafiki, pamiętając przede wszystkim o:

 • przestrzeganiu zasad partnerstwa, zaufania i wzajemnej współpracy;
 • dostrzeganiu i rozwijaniu potencjału dydaktyków i studentów;
 • polityce otwartych drzwi, standardach kultury osobistej oraz równym traktowaniu dydaktyków, studentów i pozostałych pracowników wydziału.

Pozostaję z poważaniem.
Prof. Jacek Staszewski

STRATEGIA NA LATA 2020-2024

Strategia to proces tworzenia i realizacji długookresowego planu stanowiącego dla wydziału wzorzec do działania. Strategia to także zespół dostosowanych do potencjału jednostki – oraz sytuacji w jakiej się znajduje – procedur umożliwiających osiąganie tych właśnie długookresowych celów. Zatem kiedy mówię o strategii wydziału, mam na myśli konieczność planowania i podejmowania długofalowych decyzji, które muszą być definiowane w sposób odpowiedzialny. Bowiem od sposobu ich realizacji zależeć będzie dalsze funkcjonowanie wydziału w najbliższych latach. Strategia oznacza wybór, a jej przyjęcie – gotowość do realizacji. Dlatego też jako dziekan w kadencji 2020-2024 deklaruję:

W zakresie organizacji dydaktyki i kształcenia:

 • Ciągłe doskonalenie systemu studiów w oparciu o wysoką jakość kształcenia – sądzę, że na bieżąco, bogatsi także o doświadczenia wyniesione z oceny ewaluacyjnej, jak również doświadczenia z okresu epidemii, powinniśmy udoskonalać i modyfikować programy pracowni i plan studiów, dostosowując go do zmieniających się potrzeb i okoliczności.
 • Zrównoważony rozwój, zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy tradycyjnymi a nowymi obszarami sztuki, nauki i kształcenia – szacunek dla znakomitych osiągnięć artystycznych i dydaktycznych naszych poprzedników jest dla mnie niezwykle ważny, dlatego też zamierzam dbać o zachowanie wyważonych i wypracowanych przez lata proporcji pomiędzy tym, co tradycyjne, a tym w jaki sposób powinien i może funkcjonować nowoczesny wydział artystyczny.
 • Przeprowadzanie koniecznych bieżących zmian strukturalnych bez poważnych ingerencji w istniejącą obecnie strukturę – w ubiegłym roku akademickim strukturę tę radykalnie zmieniliśmy i chciałbym nam dać trochę czasu na jej okrzepnięcie i wyciągnięcie z tej zmiany właściwych wniosków, które posłużą do dalszej dyskusji i kolejnych, niezbędnych jakościowych zmian.
 • Powołanie nowych zespołów oraz aktywizację już istniejących w celu wdrażania lub modyfikowania niezbędnych elementów procesu dydaktycznego – chciałbym, aby istotne decyzje dotyczące wydziału były podejmowane jak najbardziej kolegialnie, w oparciu o Radę Programową (Radę Wydziału), Katedry, zespoły oraz samorząd studencki.
 • Stworzenie otwartego i szerokiego profilu artystycznego, naukowego i dydaktycznego poprzez rozwijanie nowych dziedzin i dyscyplin – od lat obserwuję naszą konkurencję, śledzę także propozycje uczelni artystycznych w Europie i dlatego sądzę, że nasz wydział posiada ogromny potencjał, aby – na bazie systematycznie doskonalonego programu kształcenia – znaleźć się w gronie najlepszych, nowocześnie zorganizowanych jednostek dydaktycznych.
 • Rozwój istniejących i nowych form kształcenia np. studiów niestacjonarnych lub podyplomowych, których programy dostosowane będą do potrzeb współczesnego rynku pracy – w dyskusjach dotyczących szkolnictwa wyższego często pojawia się problem wzajemnych relacji dotyczących sylwetki i umiejętności absolwenta w kontekście potrzeb tzw. rynku pracy. Sądzę, że zachowując artystyczny charakter naszego wydziału możemy zaoferować także inne formy kształcenia mające związek ze ścisłymi specjalizacjami np. w kontekście grafiki projektowej czy też sztuki niepodporządkowanej jedynie celom utylitarnym.
 • Rozszerzenie możliwości wyboru zajęć w obrębie uczelni (zajęcia interdyscyplinarne) – bazując na doświadczeniach naszego wydziału, gdzie przepływ studenta pomiędzy różnymi pracowniami daje świetne rezultaty, chciałbym umożliwić naszym studentom możliwość uczestniczenia także w wybranych zajęciach na innych wydziałach, które to zajęcia mogłyby spełniać rolę wspomagającą i uzupełniającą dla naszych pracowni specjalistycznych.

W zakresie kadry dydaktycznej:

 • Zachowanie transparentności w polityce wewnętrznej wydziału – pełniąc przez osiem lat funkcję prodziekana zaobserwowałem, jak ważna jest przejrzystość procedur, awansów oraz właściwego planowania; dlatego też pragnę podczas swojej kadencji szczególnie zadbać o naszych młodych pracowników, zarówno w kontekście awansów, zdobywania stopni i tytułów naukowych, poszerzania dorobku naukowego, godnego wynagrodzenia oraz pomocy ze strony wydziału w realizacji indywidualnych działań twórczych.
 • Zajęcie się warunkami pracy dydaktyków, zwłaszcza w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia pracowni w niezbędny sprzęt i materiały – dobrze zorganizowana i wyposażona, przyjazna studentom pracownia jest jednym z podstawowych elementów prowadzenia procesu dydaktycznego. W związku z tym jest dla mnie oczywiste, że – we współpracy z rektorem – konieczne jest kontynuowanie rozwoju infrastruktury wydziału w oparciu o prawidłowo zainwestowane wewnętrzne i zewnętrzne środki.
 • Wspierać podnoszenie kwalifikacji dydaktyków oraz pomagać im w organizacji projektów związanych z twórczością artystyczną i naukową – działalność artystyczna i naukowa pracowników, obok dydaktyki, jest niezbędnym elementem w funkcjonowaniu wyższej uczelni artystycznej. Aspekt ten jest dla mnie bardzo istotny – wspieranie działalności artystyczno-naukowej naszych dydaktyków powinno stać się jednym z naszych priorytetów. Ponadto takie przedsięwzięcia, jak Międzynarodowe Biennale Plakatu, Imprint, Kissprint już na zawsze wpisały się w historię i tradycję wydziału. Podczas swojej kadencji zamierzam je nadal wspierać i promować, będąc przy tym otwartym na nowe propozycje i inicjatywy.
 • Zorganizować pomoc i wsparcie dla naszych nestorów i emerytowanych pedagogów – zachowanie ciągłości międzypokoleniowej jest dla mnie niezwykle ważne, dlatego też pragnąłbym zadbać o ich kontakt z nami i ze studentami np. organizując spotkania i wykłady online, dbać o ich uczestnictwo w wydziałowych uroczystościach, godnie wykorzystać ich witalność, wiedzę i doświadczenie.

W zakresie spraw studenckich:

 • Wspierać i promować działalności samorządu i kół naukowych – przez osiem lat pełniłem funkcję prodziekana do spraw studenckich i dlatego wiem, jak ważna dla wydziału jest współpraca z samorządem i wspieranie aktywności studentów, zarówno w procesie studiowania, wspomagania i promowania ich osiągnięć twórczych, a także szeroko rozumianej pomocy – także w kontekście znalezienia własnej drogi po zakończeniu studiów.
 • Dbać o ciągłe podnoszenie atrakcyjności studiów – program studiów nie jest zagadnieniem zamkniętym, dlatego też zależy mi na tym, aby był ciągle udoskonalany również przy udziale jego beneficjentów – studentów i doktorantów – tak, aby osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy tym co jest i musi pozostać niezmienne, a tym co wiąże się z oczekiwaniami tych, dla których został stworzony.
 • Wprowadzić zintegrowany, adekwatny do kierunku system praktyk studenckich, staży i realizacji prac dyplomowych – plener malarsko-fotograficzny – choć niezwykle ważny – nie może być jedyną formą odbywania praktyk przez naszych studentów. Dlatego też chciałbym, przy współpracy z Akademickim Biurem Karier, dać naszym studentom możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach związanych z kształceniem kierunkowym – także uczestniczenia w praktykach międzynarodowych Erasmus + – oraz umożliwić prezentację prac dyplomowych (obrona dyplomu) w miejscach o odpowiedniej randze i renomie.
 • Zaktywizować studentów do udziału w międzynarodowej (Erasmus) i międzyuczelnianej (MOST) wymianie studentów – studenci naszego wydziału są niezwykle dynamiczni w korzystaniu z możliwości, jakie daje wymiana międzynarodowa. Tym niemniej warto się zastanowić – przy współpracy z Biurem Erasmusa – czy nie rozszerzyć oferty odbycia studiów w uczelniach, których program jest bardziej zintegrowany z charakterem naszego kierunku.
 • Wprowadzić – tam gdzie będzie to konieczne lub możliwe – narzędzia do kształcenia na odległość – czas epidemii nie był łaskawy dla uczelni artystycznych, gdzie został zaburzony tradycyjny kontakt osobisty na linii wykładowca-student. Sądzę jednak, że okres ten dał nam równocześnie świadomość możliwości, jakie niosą ze sobą współczesne media w kontekście nauczania. Sądzę zatem, że powinniśmy łaskawszym okiem spojrzeć na to zjawisko i tam – gdzie jest to możliwe – w pełni korzystać z ich dobrodziejstw, świadomie i odpowiedzialnie wprowadzając je do naszej oferty.
 • Stworzyć studentom możliwość opieki psychologicznej – temat ten jest już od dawna obecny w rozmowach ze studentami, pojawił się też podczas wyborów rektora. W mojej ocenie jest to kwestia bezdyskusyjna i – w porozumieniu z rektorem – należy jak najszybciej taką możliwość specjalistycznych konsultacji zorganizować.
 • Dbać o zachowanie i utrwalanie poczucia tożsamości absolwentów z macierzystym wydziałem – absolwenci są naszym niedocenionym skarbem, wielu z nich, po skończeniu uczelni, osiągnęło w krótkim czasie bardzo wiele na polu zawodowym i artystycznym. Dlatego moim celem jest zaktywizowanie absolwentów i większa ich integracja ze środowiskiem studenckim – nie bez znaczenia jest też tutaj fakt, że absolwent może być także doskonałą wizytówką naszego wydziału.

W zakresie sztuki i nauki:

 • Wdrożenie systemu wspomagającego rozwój badań i rozwój artystyczno-naukowy dydaktyków – podczas pełnienia przez blisko rok funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Kształcenia zaobserwowałem, że nie potrafimy w pełni korzystać z zewnętrznych projektów i grantów 
na działalność artystyczną i naukową. Chciałbym to zmienić i zintensyfikować współpracę wydziału z jednostką uczelni zajmującą się wspomaganiem nauki.
 • Ścisłą współpracę z władzami uczelni w kontekście ewaluacji działalności naukowej w roku 2022 – jak wszyscy wiemy ewaluacja działalności naukowej jest dla uczelni jej być albo nie być, dlatego też pragnąłbym powołać wydziałowy zespół – współpracujący z pełnomocnikiem powołanym przez rektora – który zajmie się przygotowaniem i opracowaniem materiału podsumowującego zarówno działania artystyczno-naukowe naszych dydaktyków, jak również osiągnięcia wydziału w kontekście III kryterium ewaluacyjnego.
 • Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wydziału do certyfikacji krajowych i międzynarodowych – podstawowym certyfikatem, o który wydział powinien się starać jest certyfikat oceny wyróżniającej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, której wizyta czeka nas w 2023 roku. Sądzę, 
że jego otrzymanie leży w granicach naszych możliwości, tym bardziej, że posiadając tego rodzaju wyróżnienie możemy ubiegać się o inne, międzynarodowe certyfikaty w zakresie nauczania sztuk plastycznych.
 • Współpracę z władzami uczelni w planowaniu partnerstwa strategicznego z interesariuszami zewnętrznymi – dotyczy to przede wszystkim szeroko pojętej współpracy instytucjonalnej, zarówno w kontekście organizacji praktyk i staży studenckich, ale także wypracowania metod ścisłej współpracy z partnerem strategicznym w przypadku partycypowania w cyklicznych imprezach, konkursach i wystawach organizowanych przez wydział.
 • Wspieranie organizatorów przedsięwzięć artystycznych mających związek z wydziałem – jest to dla mnie kwestia bezdyskusyjna. Jak pisałem powyżej zamierzam nadal wspierać i promować dotychczas istniejące na wydziale przedsięwzięcia, będąc przy tym w pełni otwarty na nowe propozycje i inicjatywy.

W zakresie infrastruktury i organizacji pracy:

 • Reorganizację wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych oraz właściwy ich rozdział – wydział nasz dysponuje rozbudowaną i ciągle modernizowaną bazą warsztatową, dlatego też chciałbym zadbać o takie jej wykorzystanie, aby była w pełni dostępna zarówno dla dydaktyków jak i dla studentów.
 • Współpracę z władzami uczelni w opracowaniu i pilotowaniu wniosków o projekty na szczeblu uczelnianym oraz innych inicjatyw krajowych i międzynarodowych – władze uczelni dysponują nieporównanie większymi możliwościami w zdobywaniu środków finansowych na cele nie związane z dydaktyką i badaniami, niż poszczególne wydziały. Dlatego też chciałbym – we współpracy z władzami uczelni – zadbać i właściwie rozdysponować środki finansowe związane z rozbudową infrastruktury wydziału.
 • Stałą rozbudowę strony internetowej wydziału, jako źródła aktualnych informacji oraz profili społecznościowych, jako dodatkowej formy komunikacji – jest kwestią bezdyskusyjną, że sprawnie zarządzana i na bieżąco aktualizowana strona internetowa oraz media społecznościowe są dzisiaj standardem i dlatego sądzę, że na tym polu – w kontekście naszego wydziału – jest jeszcze dużo do zrobienia, czym także, jako przyszły dziekan zamierzam się zająć.
 • Unowocześnienie infrastruktury technicznej – aspekt ten ma niewątpliwie związek z odpowiednim źródłem finansowania. Z jednej strony – jak deklarowałem powyżej – konieczne jest właściwe rozdysponowanie posiadanych już środków trwałych. Z drugiej zaś strony niemniej istotne jest znalezienie środków finansowych na unowocześnianie infrastruktury sprzętowej i warsztatowej oraz np. odnowienia lub zakup nowych licencji na oprogramowanie, co niewątpliwie znajdzie się również w orbicie moich zainteresowań, także w zakresie wspomnianego już wcześniej partnerstwa strategicznego.
 • Promocja w mediach – w ostatnim czasie została przeprowadzona na uczelni intensywna akcja promocyjna, skierowana głównie do kandydatów na studia, która zaowocowała powstaniem m.in. dedykowanej strony internetowej, zaktywizowaniem społeczności uczelni na Facebooku i Instagramie, itp. Sądzę zatem, że długofalowa, ścisła współpraca z uczelnianym Biurem Promocji i Współpracy jest jak najbardziej w tej materii wskazana – w szczególności w oparciu o tych naszych dydaktyków, którzy są wirtuozami w zakresie wykorzystania współczesnych mediów i technologii.
 • Podtrzymanie wysokiego poziomu profesjonalizmu administracji wydziału – prawidłowa i sprawna obsługa dydaktyków i studentów powinna być priorytetem dziekanatu, dlatego też – zgodnie z deklaracją złożoną podczas debaty wyborczej – konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz dbałość o terminowość rozpatrywania składanych podań, propozycji i pytań skierowanych do władz wydziału.

Opisane powyżej elementy strategii wydziału są nieodzowne w celu jego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Tym niemniej zawsze najistotniejszą dla mnie – jako dziekana – materią pozostaną relacje międzyludzkie, takie jak:

 • troska o dialog i równe traktowanie wszystkich pracowników i studentów;
 • przestrzeganie standardów dobrych praktyk akademickich;
 • przestrzeganie zasad współpracy i partnerstwa;
 • dostrzeganie potrzeb pracowników i studentów;
 • i wreszcie zwykła, ludzka pomoc tym, którzy tego będą potrzebowali.

W zakresie organizacji wydziału proponuję:
Powołanie składu dziekańskiego:

 • dziekan (powołany przez rektora),
 • prodziekan ds. studenckich (powołany przez rektora na wniosek dziekana),
 • prodziekan ds. kształcenia (powołany przez rektora na wniosek dziekana),

  (lub, jeśli tak zarządzi rektor, jeden prodziekan ds. studenckich i kształcenia),
 • pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych (powołany przez rektora na wniosek dziekana).

Powołanie Kolegium Dziekańskiego w składzie:

 • dziekan,
 • prodziekan ds. studenckich,
 • prodziekan ds. kształcenia,

  (lub jeden prodziekan ds. studenckich i kształcenia),
 • pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych,
 • kierownicy katedr,
 • 2 senatorów.

Powołanie poniższych zespołów:

 • Wydziałowy zespół ds. programowych (planowanie i realizacja strategii programowej),
 • Wydziałowy zespół ds. nauki i kształcenia (organizacja i obsługa grantów, planowanie 
i kontrola systemu jakości kształcenia),
 • Wydziałowy zespół ds. ewaluacji (ewaluacja działalności naukowej za lata 2017-2021),
 • Wydziałowy zespół ds. wymiany międzyuczelnianej i międzynarodowej (współpraca międzynarodowa i międzyuczelniana, studenci zagraniczni).