Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Grafiki

Studia stacjonarne (jednolite magisterskie)

Kierunek studiów: grafika
Specjalności: grafika projektowa, grafika warsztatowa
Specjalizacje: komunikacja wizualna; projektowanie książki; projektowanie plakatu; projektowanie grafiki wydawniczej; ilustracja; film animowany; multimedia; grafika warsztatowa; litografia
Limit przyjęć: 40 osób


Egzamin wstępny na jednolite, stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie ma charakter konkursowy. Ma na celu wyłonienie spośród kandydatów osób charakteryzujących się szczególnymi predyspozycjami do odbycia studiów artystycznych na Wydziale Grafiki, osób cechujących się wyjątkową wrażliwością w posługiwaniu się językiem wizualnym – plastycznym, wreszcie osób, które świadomie wybrały kierunek studiów – grafika.


Egzamin wstępny odbywa się w 2 etapach:

 1. Etap 1 – przegląd teczki złożonej przez kandydata połączony z autoprezentacją1
 2. Etap 2 – egzamin praktyczny

Etap 1

 • kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji na stronie internetowej uczelni w dniach 07.05-20.05.2018 r.
 • kandydat składa na Wydziale Grafiki swoją teczkę wraz z wymaganą dokumentacją w dniach 21-22.05.2018 r., w godz. 10.00-14.00.
 • kandydat otrzymuje informację odnośnie daty i godziny stawienia się na komisję teczkową połączoną z autoprezentacją, która odbędzie się w dniach 18-21.06.2018 r.

Etap 2

Celem tej części egzaminu jest potwierdzenie umiejętności oraz wrażliwości plastycznej kandydatów. Egzamin praktyczny trwa 3 dni (27-29.06.2018 r.) w godz. 09.00-14.00. Zadania egzaminacyjne to:

 • rysunek (studium modela w przestrzeni),
 • malarstwo (malarskie studium z natury),
 • kompozycja (graficzna odpowiedź na zdefiniowany temat).

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2018/2019 opublikowany na stronie internetowej Uczelni.


1 Autoprezentacja.

Celem autoprezentacji jest poznanie możliwości intelektualnych kandydatów oraz ich zainteresowań w zakresie wybranej dziedziny (w tym wypadku grafiki ale również malarstwa, rzeźby i architektury) oraz – co bardzo istotne – w innych dziedzinach twórczości (literatura, muzyka, film). Kandydat prezentuje obowiązkowo swoją teczkę oraz jedno z wymienionych poniżej zagadnień, przed Komisją Egzaminacyjną w czasie nie dłuższym niż 8 minut. Z tego powodu prosimy o takie przygotowanie autoprezentacji aby nie przekroczyć wyznaczonego limitu czasu.

Zagadnienia do autoprezentacji:

 • Jaką wystawę, wydarzenie artystyczne, spektakl teatralny lub film widział/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy? Prosimy o tym opowiedzieć, krótko zrecenzować lub też wskazać najistotniejsze Pana/Pani zdaniem elementy tego wydarzenia.
 • Co wie Pan/Pani o dziejach i współczesnej kondycji druku, projektowania graficznego w różnych mediach, formach multimedialnych i ich relacji w stosunku do grafiki artystycznej?
 • Jakie zjawiska sztuki współczesnej w Polsce, Europie, na świecie uważa Pan/Pani za ciekawe i inspirujące dla młodego artysty?