Komunikat Dziekana nr 4/2021


Warszawa, 29 listopada 2021 r.

KOMUNIKAT NR 4/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU GRAFIKI ASP W WARSZAWIE DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OD 29 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci,

zgodnie z Komunikatem nr 2/2021 Rektora ASP w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. oraz Komunikatem nr 2/2021 Kanclerza ASP w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. informuję, że od dnia 29 listopada do dnia 31 grudnia 2021 r.:

 1. Zajęcia teoretyczne organizowane przez Pracownię Teorii i Eksperymentu Wydziału Grafiki, Międzywydziałową Katedrę Historii i Teorii Sztuki, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną i Studium Języków Obcych powinny odbywać się w formie zdalnej.
 2. Zajęcia z grafiki warsztatowej w Katedrach Kształcenia I-II i III-V roku – jako zajęcia praktyczne – odbywają się w formie hybrydowej, zdalnej lub stacjonarnej z zachowaniem i ścisłym przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego.
 3. Zajęcia z rysunku i malarstwa w Katedrach Kształcenia I-II i III-V roku – jako zajęcia praktyczne – odbywają się w formie hybrydowej, zdalnej lub stacjonarnej z zachowaniem i ścisłym przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego.
 4. Pozostałe zajęcia dydaktyczne w Katedrach Kształcenia I-II i III-V roku odbywają się w formie hybrydowej, zdalnej lub stacjonarnej z zachowaniem i ścisłym przestrzeganiem wytycznych reżimu sanitarnego.
 5. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć prowadzonych we wszystkich proponowanych formach proszę o przekazanie do dnia 1 grudnia 2021 r. informacji o planowanym trybie prowadzenia zajęć do Prodziekana dra hab. Piotra Siwczuka.
 6. Powyższe założenia dotyczą studentów wszystkich rodzajów studiów prowadzonych na Wydziale Grafiki oraz uczestników kursu przygotowawczego.

Ponadto:

 1. Zobowiązuję dydaktyków do niezwłocznego poinformowania studentów o planowanym trybie prowadzenia zajęć oraz udostępnienie informacji dotyczącej platformy dedykowanych zdalnym zajęciom.
 2. Zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe prowadzone w formie stacjonarnej oraz zajęcia prowadzone w trybie zdalnym powinny odbywać się wyłącznie w czasie na nie przeznaczonym i wynikającym z planu zajęć.
 3. Podczas prowadzenia zajęć w tzw. pracowniach korektowych w formie stacjonarnej lub hybrydowej proszę o optymalizację czasu przeznaczonego na korekty w taki sposób aby jednorazowo w pracowniach nie przebywała cała grupa studencka.
 4. W przypadku zajęć z grafiki warsztatowej proszę o taką ich organizację, aby np. etap projektowy/koncepcyjny był przeprowadzany w trybie zdalnym, a jedynie zajęcia czysto warsztatowe w trybie stacjonarnym; w przypadku organizacji zajęć w trybie stacjonarnym proszę zadbać o jednorazowy w nich udział maksymalnie najmniejszej liczby studentów z podziałem na grupy i podgrupy.
 5. W przypadku zajęć z rysunku i malarstwa proszę o taką ich organizację, aby studenci – w miarę możliwości – realizowali je w trybie zdalnym; mam tu na myśli np. przygotowanie cyklu zadań lub ćwiczeń, które mogłyby być realizowane poza pracownią, także przy zachowaniu zdalnego trybu ich omawiania i korekty; zajęcia w trybie stacjonarnym proszę dedykować przede wszystkim dla studentów I roku, studentów planujących wykonanie aneksu do pracy dyplomowej oraz – w szczególnych przypadkach – wymagających pracy np. na dużych formatach; w przypadku organizacji zajęć w trybie stacjonarnym proszę zadbać o udział w nich maksymalnie najmniejszej liczby studentów z podziałem na grupy i podgrupy.
 6. Zajęcia przeprowadzane w trybie stacjonarnym powinny się odbywać z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego; dotyczy to przede wszystkim:
 • obowiązku noszenia maseczek ochronnych na terenie całego budynku;
 • obowiązku częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek;
 • obowiązku zachowania bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy osobami;
 • obowiązku przestrzegania limitów studentów, którzy mogą przebywać jednorazowo
  w pracowni.
 1. W przypadku prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej obligatoryjne jest prowadzenie listy obecności uczestników zajęć.
 2. Informacje o sposobie realizacji zajęć dydaktycznych proszę przekazywać studentom na adresy mejlowe w domenie @asp.waw.pl.
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, w tym także tzw. pracownicy warsztatowi zobowiązani są do wykonywania pracy stacjonarnej w miejscu stałego wykonywania obowiązków.
 4. Proszę o ograniczenie do minimum osobistych kontaktów z pracownicami dziekanatu – w miarę możliwości proszę załatwiać większość spraw drogą mejlową lub telefonicznie.

Powyższe zalecenia proszę traktować jako priorytetowe.

Pytania dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzania zajęć proszę kierować do:

 • sprawy ogólne: prof. Jacek Staszewski, dziekan; (jacek.staszewski@asp.waw.pl)
 • kształcenia na studiach stacjonarnych: dr hab. Piotr Siwczuk, prodziekan ds. studenckich
  i kształcenia (piotr.siwczuk@asp.waw.pl)
 • kształcenie na studiach niestacjonarnych: dr hab. Rafał Kochański, pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych (rafal.kochanski@asp.waw.pl)

Pozdrawiam Państwa serdecznie.

Prof. Jacek Staszewski

Dziekan