Magisterskie studia niestacjonarne (zaoczne)


JEŚLI CHCESZ STUDIOWAĆ NA JEDNEJ Z NAJSTARSZYCH UCZELNI ARTSTYCZNYCH W POLSCE. TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE. JEŚLI TWOJĄ PASJĄ JEST SZTUKA. TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE. JEŚLI PRAGNIESZ ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE. TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE. JEŚLI CHCESZ WSPÓŁPRACOWAĆ ZE ZNAKOMITYMI ARTYSTAMI I DYDAKTYKAMI. TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE. JEŚLI INTERESUJE CIĘ WŁASNY ROZWÓJ ARTYSTYCZNY. TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE. JEŚLI CENISZ INDYWIDUALNIE DOBRANY PROGRAM STUDIOWANIA. TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE. JEŚLI MASZ OCHOTĘ STUDIOWAĆ W HISTORYCZNYM CENTRUM WARSZAWY. TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE. JEŚLI WSZYSTKO POWYŻSZE NIE JEST DLA CIEBIE ISTOTNE, POSZUKAJ INNEJ UCZELNI.

OBEJRZYJ NA VIMEO


Opis studiów Program studiów Rekrutacja Dzień otwarty
     

OPIS STUDIÓW

W ramach niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia na kierunku Grafika zamierzamy kształcić studentów w zakresie profesjonalnej kreacji graficznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na świadomy rozwój artystyczny. Celem kształcenia jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studenta w zakresie tradycyjnych technik graficznych w kooperacji ze współczesnymi technikami cyfrowymi i multimediami. Absolwent studiów II stopnia będzie posiadał umiejętności z zakresu projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, grafiki artystycznej (warsztatowej) lub multimediów, które pozwolą mu na swobodne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy, oraz na podejmowanie samodzielnych działań w zakresie własnej twórczości artystycznej.
Studia odbywać się będą w trybie zjazdowym. Tryb ten polega na tym, że studenci spotykają się na zjazdach, mających zwykle miejsce podczas „weekendu” co dwa tygodnie (sobota i niedziela). Studia zaoczne stanowią dobrą propozycję dla tych studentów, którzy w tygodniu pracują (lub chcą pracować) a pragną, pomimo obowiązków, zdobyć wyższe wykształcenie. Skończenie studiów zaocznych na Wydziale Grafiki pozwala na otrzymanie tytułu magistra sztuki.

Czesne na studiach:

Nr rachunku do wpłaty czesnego: 29 1240 6247 1111 0000 4977 0463

Czesne za rok (płatność z góry): 7125 zł
Termin wpłaty: po pozytywnej decyzji Komisji i podpisaniu umowy
Czesne za semestr zimowy: 3325 zł
Termin wpłaty: do 5 października 2016 r.
Czesne za semestr letni: 3325 zł
Termin wpłaty: do 5 lutego 2017 r.
Czesne w 9 miesięcznych ratach: 3325 zł
Termin wpłaty: do piątego dnia każdego miesiąca od października do czerwca włącznie

Informator


PROGRAM STUDIÓW
Program nauczania, w myśl zasad Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, oparty jest na przekazywaniu wiedzy i umiejętność dotyczących mechanizmów percepcji wzrokowej, technik informacyjnych, graficznej kreacji artystycznej, historii i teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sztuką współczesną, oraz kompetencji społecznych. Oferujemy studia w następujących specjalnościach:

  1. Grafika projektowa i komunikacja wizualna
  2. Grafika warsztatowa
  3. Grafika interaktywna i multimedia
  4. Ilustracja i grafika wydawnicza

Szczegółowy program studiów:


REKRUTACJA

Terminarz:

O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych. Przyjęcie kandydatów na studia odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego (teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata). Kandydaci zobowiązani są złożyć w dziekanacie, poza dokumentacją wskazaną w zakładce dokumenty, suplement do dyplomu, a w przypadku jego braku indeks.

05-09 września 2016.
Rejestracja kandydatów na stronie internetowej uczelni
10 września 2016.
Dzień otwarty dla kandydatów
19-20 września 2016.
Przyjmowanie dokumentów i teczek z pracami kandydatów
30 września 2016.
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych na I rok studiów

Dokumenty:

Kandydat na studia I i II stopnia składa następujące dokumenty:
1. W formie elektronicznej:
zgłoszenie elektroniczne kandydata wysłanie formularza dla kandydatów na stronie internetowej www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Formularz dla kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów
2. W formie papierowej:
– czytelnie wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem,
– oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
– kandydaci na studia II stopnia składają także odpis dyplomu ukończenia studiów oraz suplement,
– czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero innego dokumentu tożsamości, poświadczone za zgodność z oryginałem (karta pobytowa, paszport),
– 3 fotografie o rozmiarze 35 mm x 45 mm, (fotografia nie musi być kolorowa, musi mieć jednolite tło, musi być aktualna, musi mieć dobrą jakość, wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń, osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, brak refleksów w okularach),
– dwie koperty listowe (małe) zaadresowane na adres kandydata (bez znaczków),
– zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanat terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),
– potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów.

Opłaty rekrutacyjne:

Nr rachunku do opłat rekrutacyjnych: 75 1240 6960 2213 0000 0620 0070
Opłata rekrutacyjna:
100 zł
Termin wpłaty: przed złożeniem teczki z pracami
Opłata wpisowego:
 600 zł
Termin wpłaty: po pozytywnej decyzji Komisji i podpisaniu umowy


Z przyczyn od nas niezależnych Dzień otwarty w dniu 10.09.2016

JEST ODWOŁANY

Przepraszamy.