Opłaty


Wszelkie informacje na temat opłat znajdują się pod tym linkiem:

OPŁATY STUDENCKIE

Nu­mer kon­ta ban­ko­we­go
Bank PEKAO S.A.
83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

Na po­wyż­sze kon­to stu­den­ci do­ko­nu­ją opłat za:
– po­wta­rza­nie przedmio­tu (do­ty­czy tyl­ko stu­den­tów sta­cjo­nar­nych)
– po­wta­rza­nie se­me­stru lub ro­ku (do­ty­czy tyl­ko stu­den­tów sta­cjo­nar­nych)
– wy­ro­bie­nie le­gi­ty­ma­cji oraz jej du­pli­ka­tu
– dy­plom li­cen­cjac­ki lub ma­gi­ster­ski
– Stu­dium Pe­da­go­gicz­ne (z do­pi­skiem Stu­dium Pe­da­go­gicz­ne)

UWAGA!!
Cze­sne za stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne I, II, III stop­nia 
na­le­ży wpła­cać na nu­mer kon­ta:

Bank PEKAO S.A.
29 1240 6247 1111 0000 4977 0463