Opłaty rekrutacyjne

Opłaty rekrutacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:


Numer konta bankowego

Numer konta bankowego (Wydział Grafiki)  STUDIA STACJONARNE

31 1240 6960 2203 0000 0620 0004

Numer konta bankowego (Wydział Grafiki)  STUDIA NIESTACJONARNE

75 1240 6960 2213 0000 0620 0070


Zarządzenie nr 17/2021

Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 27 kwietnia  2021 roku

w sprawie: wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie Art. 23 ust 1 w związku z art. 79 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661), ustala się wysokość i sposób ponoszenia opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022: 

 1. Kandydaci na:
  1. jednolite studia magisterskie
  2. studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  3. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
   zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 150 zł za postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2021/2022, z zastrzeżeniem ust. 2-7.
 1. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia I stopnia na kierunek Grafika, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pozytywnie zaliczyli przynajmniej pierwszy etap lub pierwszy i drugi etap tej rekrutacji, ale nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że uiścili ją przy rekrutacji na wskazane w tym ustępie studia stacjonarne.
 2. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia I stopnia na kierunek Architektura Wnętrz, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz, ale nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na brak miejsc, nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że uiścili ją przy rekrutacji na wskazane w tym ustępie studia stacjonarne.
 3. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia II stopnia na kierunek Architektura Wnętrz, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz, ale nie zostali zakwalifikowani na I rok tych studiów ze względu na brak miejsc, nie ponoszą opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że uiścili ją przy rekrutacji na wskazane w tym ustępie studia stacjonarne.
 4. Kandydaci aplikujący na niestacjonarne studia I stopnia na kierunek Sztuka Mediów, którzy brali udział w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunku Sztuka Mediów i pozytywnie zaliczyli pierwszy etap tych egzaminów (przegląd portfolio cyfrowego), wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł.
 5. Kandydaci aplikujący na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Badania artystyczne wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł.
 6. Kandydat aplikujący na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite stacjonarne studia magisterskie jako laureat Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.
 7. Cudzoziemcy, biorący udział w procesie rekrutacyjnym na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wnoszą opłaty określone odpowiednio w ust. 1-7.
 8. Opłaty wymienione w ust. 1-7 należy wpłacać na konto właściwe dla danego Wydziału, utworzone dla celów rekrutacyjnych. Numery kont podaje się na stronie internetowej www.asp.waw.pl w witrynie Rekrutacja.
 9.  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru konta bankowego.
 10.  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na pisemny wniosek kandydata w przypadku:
  • rezygnacji kandydata przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, za które została dokonana opłata,
  • wniesienia przez kandydata opłaty rekrutacyjnej wyższej niż obowiązująca,
  • nieuruchomienia kierunku studiów.
 11.  Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy skierować do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złożyć, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty,  w Dziale Nauczania lub przesłać pocztą do Działu Nauczania lub przesłać na adres poczty elektronicznej dn@asp.waw.pl, w terminie:
  • do 31 października 2021 roku
   – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym
  • do 31 marca 2022 roku
   – w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.
 1.  Wniosek, o którym mowa w ust. 12 musi zawierać imię i nazwisko kandydata wnoszącego o zwrot opłaty oraz numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty, a także nazwę kierunku, na który aplikował kandydat.
 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.