Informacje Dziekana i Dziekanatu


Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 21 i 22 listopada 2022 r. odbędzie się planowana wizytacja zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więcej informacji tutaj.


Harmonogram posiedzeń Rady Programowej Wydziału w roku semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.

| 05 października 2022 r. | 30 listopada 2022 r. | 21 grudnia 2022 r. | 31 stycznia 2023 r. |
Posiedzenia planowane są na godz. 13.00 w sali kinowej Wydziału Grafiki. W przypadku zmiany terminu lub miejsca posiedzenia zostanie opublikowana odrębna informacja.


Hospitacje zajęć dydaktycznych

Za procedurę hospitacji zajęć dydaktycznych na wydziale odpowiada Dziekan przy współpracy z Kierownikami Katedr. Hospitacje zajęć dydaktycznych mają na celu podnoszenie i utrzymywanie ich wysokiej jakości kształcenia oraz dbanie o rozwój dydaktyczny nauczycieli akademickich. Obowiązujący obecnie Regulamin hospitacji został przygotowany przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Wydziału Grafiki na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 r. W listopadzie 2020 Wydziałowy Zespół ds. Programowych i Wydziałowy Zespół ds. Nauki i Kształcenia naniosły w treści regulaminu kilka poprawek wynikających ze zmiany w październiku 2020 r. nazewnictwa uczelnianych i wydziałowych zespołów z obszaru zapewnienia jakości kształcenia. Poprawki zostały zaakceptowane w głosowaniu jawnym przez Radę Programową Wydziału na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 r. Obecnie Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia rozpoczęła prace nad wprowadzeniem nowego regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych.

   

Regulamin hospitacji
 
Wzór karty oceny
 
Harmonogram planowanych hospitacji w semestrze zimowym 2022/23

Archiwalne komunikaty Dziekana związane z procedurami kształcenia na odległość w związku z COVID-19

       

01/2020
 
02/2020
 
02A/2020
 
03/2020
 
01/2021

         

02/2021
 
03/2021
 
04/2021
 
05/2021