Przepisy Wewnętrzne

Uchwała rady wydziału

Regulamin postępowań o nadanie stopnia doktora sztuki prowadzonych na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Załącznik do Regulaminu – Wniosek
Kwestionariusz

     

Czas na zamknięcie przewodu doktorskiego

  

Zarządzenie nr. 9/2013
w sprawie: zasad i trybu finansowania przewodów, pracowników ASP w Warszawie

Zarządzenie nr. 10/2013
w sprawie: zasad ponoszenia i refundacji kosztów przewodów powierniczych