Rekrutacja. Krok po kroku


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajdują się tutaj.


| Studia | Krok po kroku | Portfolio | Autoprezentacja | Materiały dodatkowe | FAQ |Jednolite, 5-letnie studia magisterskie

Egzamin wstępny na jednolite stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie ma charakter konkursowy. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Grafika prowadzony w formie studiów stacjonarnych składa się z następujących etapów:

Egzamin wstępny odbywa się w 2 etapach:

  • Etap 1. Ocena cyfrowego portfolio
    Przegląd portfolio przesłanego przez kandydata w formie elektronicznej przygotowanego zgodnie z wymaganiami opisanymi szczegółowo tutaj i w Regulaminie rekrutacji. Przeglądu dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna bez obecności kandydata.
  • Etap 2. Autoprezentacja
    Celem autoprezentacji jest poznanie możliwości intelektualnych kandydata, jego wiedzy oraz zainteresowań w zakresie grafiki, ale również malarstwa, rzeźby, architektury, literatury i filmu. Kandydat podczas zdalnego spotkania omawia prace umieszczone w portfolio ze szczególnym zwróceniem uwagi na inspiracje, technikę wykonania, walory plastyczne, itp.). Kandydat prezentuje wymienione zagadnienia przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w czasie nie dłuższym niż 15 minut.

Informacje dotyczące punktowania poszczególnych etapów egzaminu wstępnego znajdują się tutaj.
Informacje dotyczące aspektów technicznych Autoprezentacji (platforma, zasady, wymagania techniczne, itp.) zostaną zamieszczone po zakończeniu pierwszego etapu egzaminu wstępnego.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin ma charakter konkursowy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie oceny cyfrowego portfolio z pracami prezentującymi dokonania ogólnoplastyczne kandydata w zakresie rysunku i malarstwa. Do portfolio można dołączyć dodatkowo również prace z zakresu grafiki warsztatowej, fotografii lub projektowania graficznego.
Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli I etap rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Grafika, z liczbą punktów uzyskanych za pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne, bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Grafika:

  • w systemie wieczorowym
  • w systemie zaocznym (zjazdowym)

O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Grafika może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych.
Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego zawartego w portfolio, prezentującym dokonania artystyczne i projektowe kandydata, dokonywanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.