Teoria i Eksperyment


STRUKTURA WYDZIAŁU – POWRÓT


Prof. ucz. dr hab. Dorota Folga Januszewska
Dr Anna Szyjkowska-PiotrowskaPracownia realizuje nowy, autorski program zajęć obejmujący teorię sztuki, teorię percepcji (także w ujęciu neuroestetyki) teorię znaku i symbolu, historię kultury (w tym sztuki) z elementami filozofii, antropologii, wiedzy o językach,  współczesnej muzeologii, neuromuzeologii i arteterapii

Celem wprowadzanej stopniowo od  2012 roku nowej  redakcji programu zajęć teoretycznych  jest dostosowanie metod nauczania i tematyki do zmian, jakie zaszły w wykorzystaniu mediów, dostępie do informacji i zasobów wizualnych na początku XXI w.

Z badań nad pokoleniem urodzonym w końcu lat 90. XX w. wynika, że młodzi ludzie  podejmujący obecnie studia artystyczne  potrzebują przede wszystkim uporządkowania dostępu do wiedzy i nabycia umiejętności oceny jakości informacji jaką mogą naleźć w różnych źródłach (odróżnienie fałszywej od prawdziwej informacji). 

Program zajęć teoretycznych dla studentów grafiki  (I-V roku)

  1. zajęcia na I roku zaczynają się od tzw. OSI CZASU z MAPĄ MIGRACJI KULTUR rozciągniętą  od narodzin  „obrazu” jako zjawiska cywilizacyjnego (neolit)  i kulturowego po „powrót do obrazu” jako symptom digitalizacji wszelkich działań sztuki na początku XXI w.  Zajęciom towarzyszy tzw. Słownik terminów (3-języczny) , w trakcie zajęć studenci omawiają pojęcia i terminy oraz uczą się ich syntetycznego definiowania.
  2. Zagadnienia zasygnalizowane na roku I są następnie rozwijane przez trzy kolejne lata w taki sposób, aby z jednej strony dostarczyć informacji i wiedzy o procesach  kształtujących sztukę i komunikację wizualną, z drugiej strony powrócić do wybranych zagadnień dziejów sztuki, o których wiedza może być szczególnie przydatna w trakcie studiów obejmujących rysunek, malarstwo, grafikę, projektowanie wizualne, kreację multimediów i inne działania łączące obraz i aspekty językowe. Obejmują: 

Teorię percepcji (także w ujęciu neuroestetyki) – II rok studiów 

Teorię znaku i symbolu – III rok studiów

Literaturę o sztuce – IV rok studiów

  1. Od drugiego do piątego roku studenci grafiki uczestniczą  w wykładach i ćwiczeniach nazwanych „historią form artystycznych”, poznając dzieje, techniki i teorie towarzyszące rozwojowi form rysunku, malarstwa, rzeźby, narodzinom i rozwojowi druku, form graficznych, czcionki, technik graficznych, technik cyfrowych  , fotografii architektury oraz działań performatywnych. Na wykłady specjalistyczne zapraszani są gościnni wykładowcy. 

Podsumowaniem tego programu zajęć jest seminarium dyplomowe poświęcone „autoprezentacji” artysty, w trakcie którego omawiane są różne formy eksponowania prac, ich komentowania, konsultowania etc. 

Na IV i V roku prowadzone są także zajęcia fakultatywne nt. rynku sztuki, finansowania działań artystycznych, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz zajęcia uczące podstawowych zasad organizacji wystaw i wszelkich prezentacji własnych prac. 

Za kluczowe dla całego bloku uznajemy uczestnictwo studentów w wydarzeniach artystycznych  organizowanych w pracowniach Wydziału Grafiki czyli stała współpraca między programem artystycznym-praktycznym a programem teorii (stąd propozycja, aby osoby prowadzące poszczególne pracownie zgłaszały do Zakładu Teorii tematy lub hasła, które możemy rozbudować lub poszerzyć). 

Za ważną część zajęć uznane są częste wizyty w galeriach, muzeach, centrach nauki, w tym zajęcia wyjazdowe powiązane z ważnymi wystawami. Służą one także nawiązywaniu znajomości i budowie środowiska artystycznego. Zapraszani specjaliści prowadzą dodatkowe wykłady rozszerzające omawiane zagadnienia. 

W ten sposób stworzony jest 5-stopniowy kurs dziejów sztuki i kultury obejmujący tradycje  wczesnych cywilizacji Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, łacińskiej i greckiej kultury Europy i kultury Zachodniej    jako wielkiej transkontynentalnej migracji idei i technik.