Tok studiów

Szanowni Państwo – informujemy, że strona internetowa Wydziału Grafiki jest obecnie
W  P R Z E B U D O W I E
Bieżące informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualności”. Za utrudnienia przepraszamy.


Student/Studentka rozpoczynający/a I rok studiów przed rokiem akademickim 2019/2020:

 • na I roku studiów uczestniczy w zajęciach organizowanych dla I roku;
 • po zakończeniu 1 i 2 semestru jest obowiązany do uczestniczenia w obowiązkowym przeglądzie komisyjnym dla studentów I roku;
 • na II roku studiów jest przydzielony do 1 pracowni rysunku i 1 pracowni malarstwa;
 • na III roku studiów wybiera 2 pracownie specjalistyczne,
 • na IV roku studiów podejmuje decyzję o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach 1 lub 2 pracowni specjalistycznych,
 • na V roku studiów podejmuje decyzję o realizacji pracy dyplomowej w zakresie 1 lub 2 specjalizacji przy założeniu, że w pracowni specjalistycznej przestudiował co najmniej 3 semestry;
 • po zakończeniu 9 semestru jest obowiązany do uczestniczenia w obowiązkowym przeglądzie przeddyplomowym dla studentów V roku;
 • ma prawo do realizacji aneksu jedynie z rysunku, malarstwa lub z rysunku i malarstwa.

Student/Studentka rozpoczynający/a I rok studiów od roku akademickiego 2019/2020:

 • na I i II roku studiów uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Katedrę Kształcenia I-II roku;
 • po zakończeniu 1 i 2 semestru jest obowiązany do uczestniczenia w obowiązkowym przeglądzie komisyjnym dla studentów I roku;
 • na III roku studiów wybiera 2 pracownie specjalistyczne, 1 pracownię rysunku i 1 pracownię malarstwa;
 • na IV roku studiów kontynuuje uczestnictwo w zajęciach 2 pracowni specjalistycznych,
 • na V roku studiów realizuje pracę dyplomową w zakresie 2 specjalizacji,
 • po zakończeniu 9 semestru jest obowiązany do uczestniczenia w obowiązkowym przeglądzie przeddyplomowym dla studentów V roku;
 • ma prawo do realizacji aneksu jedynie z rysunku, malarstwa lub z rysunku i malarstwa.

Ponadto:

 • zajęcia fakultatywne nie są pracowniami w rozumieniu Statutu ASP w Warszawie i z tego powodu nie ma możliwości wykonywania w nich aneksu do dyplomu magisterskiego
 • jakiekolwiek zmiany programowe zatwierdza Rada Programowa wydziału przy rekomendacji Samorządu Studentów; o zmianie programu lub struktury ostateczną decyzję podejmuje Senat ASP w Warszawie;
 • istnieje możliwość ingerencji w istniejący i realizowany na bieżąco program studiów ale wymaga to właściwego uzasadnienia i wszczęcia odpowiednich procedur.