Zakład Teorii Wydziału Grafiki

Zakład Teorii Wydziału Grafiki powołany został przez Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2013 roku jako jednostka wydziałowa prowadząca zajęcia dla studentów wszystkich pracowni Wydziału Grafiki obejmujące następujące grupy zagadnień:

− teorię percepcji, w zakresie: percepcji kształtu, barwy, przestrzeni i ruchu, iluzji i podwójnego widzenia z wykorzystaniem metod współczesnych nauk humanistycznych i nauk przyrodniczo-technicznych. Zajęcia łączące wykłady, ćwiczenia rysunkowe i tekstowe, odbywają się w salach akademii, w muzeach, galeriach, instytutach badawczych oraz w Centrum Nauki Kopernik.

Zadania ukierunkowane są na zagadnienia percepcji potrzebne w procesach graficznych (odwrócenia, inwersja i nałożenia barw), synergię dźwiękową w rysunku, obejmują m. in. podstawowe problemy neuroestetyki i neuropercepcji.

− teorię interpretacji semantycznej w zakresie rozumienia mechanizmów nadawania i zmiany znaczeń, relacji między językiem i a formami wizualnymi, historycznej i współczesnej interpretacji treści poetyckich i filozoficznych.

Zadanie ukierunkowane są na zrozumienie procesu ilustrowania, kodowania i dekodowania znaczeń, grawitacji ikonograficznej, budowy systemu znaków.

− historię form graficznych i procesu druku od II w. (Chiny) do współczesności;  teorię i historię książki oraz książki artystycznej, technik graficznych i technik wykorzystania materiałów światłoczułych bez użycia kamery, teorię i historię procesu medialności i intermedialności, historię plakatu i projektowania graficznego.

− zasady organizacji wystaw przez artystów, techniki i strategie autoprezentacji, podstawy prawa autorskiego (dzieł unikatowych i powielanych), pojęcie domeny publicznej i strategie artystyczne wykorzystujące istniejące dziedzictwo kulturowe. Muzeologia dla artystów.

Zadania polegają na realizacji przez studentów wystawy prac własnych wraz z komentarzem, opisem i przygotowaniem publikacji o sobie.

− interpretacja źródeł literackich i poetyckich wykorzystywanych do pracy w zakresie sztuk wizualnych (zajęcia w języku polskim i angielskim).

− terminologia współczesnych  sztuk  wizualnych i literatury, jej zastosowanie do prac teoretycznych dyplomowych i doktorskich (zajęcia w języku polskim i angielskim).

Zakład prowadzi indywidulane konsultacje w zakresie prac dyplomowych i doktorskich z zakresu teorii sztuki, teorii percepcji, historii form graficznych, multimediów, muzeologii współczesnej, kolekcjonerstwa, organizacji wystaw i publikacji.

 

Pracownicy Zakładu Teorii Wydziału Grafiki

Kierownik: prof. ndzw. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, 
dr Adam Zdrodowski (urlop 2017/2018)
dr Anna Szyjkowska-Piotrowska

Zakład współpracuje z gronem krytyków, muzealników, teoretyków, psychologów i fizjologów widzenia (w tym lekarzy med.).