Założenia programowe

1. Wprowadzenie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest nowoczesną uczelnią artystyczną, która kontynuuje ponad stuletnie tradycje Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Wydział Grafiki jest jednym z najprężniej rozwijających się wydziałów uczelni. Przy liczbie 430 studentów zatrudnia ponad 80 nauczycieli akademickich oferując pełne spektrum kształcenia artystycznego i specjalistycznego, opartego na solidnym fundamencie przedmiotów plastycznych i teoretycznych.

Lata 2012–2016 zgodnie z przewidywaniami nie zapowiadają się najlepiej jeśli wziąć pod uwagę kondycję i rozwój szkolnictwa wyższego. Nowa ustawa zmieniająca profil kształcenia, a także nowe uwarunkowania społeczno-kulturowe i gospodarcze stawiają także nowe zadania przed Wydziałem Grafiki. Wydaje się, że władze poprzedniej kadencji zostawiły wydział w dobrej kondycji zarówno pod względem finansowym jak też i dydaktyczno-organizacyjnym. Na kadencję 2012–2016 stawiamy sobie nadal za cel kształcenie wysoko wykwalifikowanych artystów-grafików, projektantów, którzy, przy podejmowaniu pracy twórczej z dziedziny grafiki projektowej, artystycznej bądź multimediów, będą w pełni przygotowani na to wszystko co niesie ze sobą współczesność zarówno w aspekcie zawodowym jak też i kulturotwórczym.
Absolwent Wydziału Grafiki swobodnie porusza się w zakresie sztuk plastycznych, odznaczając się wszechstronnym przygotowaniem do wykonywania zawodu grafika – we wszystkich dziedzinach życia – w oparciu o wiedzę na temat nowoczesnych środków obrazowania. Z powodzeniem znajduje pracę jako lider w agencjach reklamowych, gazetach, firmach projektowych, ale też, co ważne, przejawia inicjatywę i samodzielnie zakłada własną działalność gospodarczą. Na ogół cechuje go duża mobilność i łatwość przyswajania współczesnych metod pracy. Ten profil absolwenta zakładający ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wpasowuje się doskonale w potrzeby rynku pracy i profilu kształcenia przez całe życie.
Szczycimy się doskonałą kadrą dydaktyczną przygotowaną do prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach edukacji w wyższej uczelni. Są to wyspecjalizowani i wysoko cenieni artyści i projektanci. Są to też wyśmienici dydaktycy. W trosce o dalszy rozwój kadry dydaktycznej pragniemy zapewnić pracownikom wydziału jak najlepsze warunki do ich dalszego rozwoju artystycznego i naukowego, a w szczególności chcemy promować młodych pracowników nauki. Chcemy też dać naszym studentom i pedagogom możliwość twórczej i naukowej wymiany z wiodącymi ośrodkami naukowo-artystycznymi w Europie i świecie. Pragniemy też szerzej zaistnieć na szczeblu lokalnym współpracując z władzami samorządowymi i jednocześnie wpisując w nasz program działania kulturotwórcze w obrębie najbliższej społeczności.
Na naszym wydziale powstawało i powstaje szereg inicjatyw związanych z badaniami i wykorzystaniem współczesnych technologii w dziedzinie sztuk pięknych. Naszym celem jest dalsze ich wspieranie i rozwój, szczególnie w zakresie kształcenia na odległość (e-learningu) oraz twórczego zastosowania nowych mediów w obszarze artystycznym i kulturotwórczym.
Szczycimy się swoją tradycją i historią. Lista dydaktyków pracujących na naszym Wydziale, będących jednocześnie wybitnymi artystami i projektantami, jest bardzo długa. Pragniemy pielęgnować te tradycje, akcentując jednocześnie ciągłość procesu dydaktycznego i twórczego. Chcemy w oparciu o szacunek do tradycji, budować w latach 2012–2016 nowoczesną jednostkę dydaktyczną, która z jednej strony powiększa swój dorobek artystyczno-naukowy, a z drugiej jest przyjazna i atrakcyjna programowo dla studentów z Polski i zagranicy. Jednostkę, która w swym środowisku jest opiniotwórcza i wyznacza nowe kierunki w dziedzinie wyższego kształcenia artystycznego.

2. Cele ogólne

W strategii rozwoju wytyczono główne kierunki działań dla wydziału jako całości, a także cele dla poszczególnych katedr, oraz z obszarów nauki wzmacniających pozytywny wizerunek wydziału zarówno w środowisku akademickim i jak i odbiorze kulturowym. Chcemy przy tym dostosować ofertę dydaktyczną i naukową, zgodnie z założeniami Ustawy o Szkolnictwie Wyższym do uwarunkowań i wymagań współczesnego rynku pracy.

Strategiczne kierunki rozwoju wydziału obejmują działania w trzech następujących obszarach:

  1. 1. Kształcenia
    2. Nauki
    3. Organizacji i zarządzania wydziałem

3. Obszar kształcenia

3.1. Analiza stanu obecnego

3.1.1. Kierunki kształcenia i specjalności

Wydział prowadzi proces kształcenia na jednostopniowych, stacjonarnych studiach magisterskich, na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na 4. letnich studiach doktoranckich na kierunku Grafika, ze specjalnościami:

• grafika warsztatowa
• komunikacja wizualna
• projektowanie książki
• projektowanie plakatu
• ilustracja
• kreacja multimedialna

3.1.2. Jakość kształcenia, akredytacje
Kierunek Grafika uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2011 roku. W tym samym roku 3-osobowa grupa dydaktyków Wydziału Grafiki weszła w skład Zespołu Eksperckiego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowującego wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku Grafika. W roku 2012 Wydział Grafiki otrzymał od Uczelnianej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych (KRK) ocenę wyróżniającą za opracowanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej wprowadzania KRK.

3.1.3. Kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)
Program nauczania na tym poziomie w większości ogranicza się do inicjalnej fazy dotyczącej konsolidacji wymaganych umiejętności dotyczących niezależnych studiów na wysokim poziomie. Oczekuje się od studenta identyfikacji obszaru, gdzie może korzystać ze specjalistycznego przewodnictwa, zarówno praktycznego jak i bardziej teoretycznego w swej orientacji. Indywidualna pomoc może zostać zorganizowana albo w obrębie instytucji albo (co bardziej właściwe i jeśli ma zastosowanie) przez nawiązanie kontaktów ze specjalistami z zewnątrz. Uczenie się studenta jest prawie całkowicie autonomiczne, z promotorem (już nie nauczycielem w potocznym tego słowa znaczeniu) oferującym opiniowanie, doradztwo i krytykę.

Podczas tej kadencji planujemy podtrzymanie dotychczasowego charakteru tych studiów, wraz z systematycznym rozszerzaniem ich programu. W szczególności dotyczy to organizacji i otwarcia studiów trzeciego stopnia w języku angielskim, oraz zagadnień związanych ze studiami środowiskowymi.

3.2. Strategia na kadencję 2012–2016
3.2.1. Cele strategiczne i operacyjne dla kształcenia kierunkowego

Cele i zadania:
• Rozszerzenie oferty edukacyjnej wydziału o nowe specjalności i zagadnienia adekwatne do zapotrzebowań współczesnego rynku pracy oraz szeroko pojmowanych obszarów kulturotwórczych.

• Organizacja i utworzenie pracowni gościnnych zrzeszających wybitnych specjalistów z różnych dziedzin projektowania i sztuk plastycznych.
• Przygotowanie procesu kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich w języku angielskim.
• Stworzenie, przy współudziale partnera zewnętrznego, kina (Centrum klubowego) łączącego obszary współczesnych mediów z wysokimi standardami estetycznymi.
• Utworzenie, w ramach projektów rządowych, inicjatywy poświęconego zawodom zanikającym w obrębie sztuk graficznych (zecer, litograf).
• Organizacja dni otwartych wydziału, tworzenie skryptów dydaktycznych, spotkania pedagogów z gośćmi zagranicznymi połączone z prezentacją poszczególnych pracowni.
• Otwarcie magisterskich studiów zaocznych.
• Nawiązanie ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi i uniwersyteckimi w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej wydziału o treści teoretyczne i ogólnonaukowe.

3.2.2. Wprowadzenie procedur zapewniających najwyższą jakość kształcenia
Cele i zadania:
• Spełnienie wymagań określanych przez Polską Komisję Akredytacyjną.
• Stosowanie procedur kontroli jakości kształcenia określonych przez Uczelnianą Komisję Zapewnienia Jakości Kształcenia i KRK
• Okresowa (zgodna z Ustawą i Statutem ASP) ocena kadry i procesu kształcenia.
• Monitoring warunków w jakich prowadzony jest proces dydaktyczny na wydziale (liczebność grup wykładowych, organizacja zajęć dydaktycznych, zaplecze sprzętowe).
• Uruchomienie programów i zajęć dydaktycznych wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności studentów pierwszego roku.
• Pozyskanie wewnętrznych i zewnętrznych środków na finansowanie programów samokształceniowych studentów.
• Wprowadzenie kształcenia zintegrowanego w porozumieniu z innymi uczelniami artystycznymi, oraz uczelniami i instytucjami reprezentującymi inne obszary nauki.
• Uruchomienie ogólnodostępnych warsztatów tematycznych.
3.2.3. Dostosowanie profilu absolwenta i oferty kształcenia do oczekiwań współczesnego i przyszłościowego rynku pracy

Cele i zadania:
• Utworzenie mikrokierunku, którego program łączyłby dwie lub więcej specjalizacji, lub który kształciłby na dwóch pierwszych latach studiów w dziedzinach, będących wspólną bazą kilkunastu specjalności, co w konsekwencji dałoby możliwość wyboru jednej z nich jako ostatecznego kierunku dyplomowania.
• Uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie sztuk projektowych lub sztuk pięknych.
• Rozszerzenie oferty studiów indywidualnych skierowanych do najzdolniejszych studentów.
• Organizacja platformy e-learningowej skonfigurowanej z jednej strony na potrzeby studentów wydziału, z drugiej zaś zawierającej materiały dostępne dla szerszego grona zainteresowanych.
• Organizacja prezentacji otwartych mówiących zarówno o wydziale, studentach i pedagogach, ale poruszających też tematy z szeroko pojmowanego kręgu sztuki.
• Rozszerzenie ofert studiów o magisterskie studia zaoczne oraz studia prowadzone w języku angielskim.
• Współpraca z jednostkami certyfikującymi w zakresie współczesnych technologii multimedialnych (Adobe, Apple).
• Uruchomienie studiów doktoranckich w języku angielskim.
• Intensyfikacja działania studenckich kół naukowych (włączanie do projektów badawczych).
• Współpraca z pracodawcami (przy modyfikacji programu studiów w części zawodowej).

3.2.4. Zwiększenie potencjału naukowego, dydaktycznego i badawczego wydziału
Cele i zadania:
• Intensyfikacja współpracy naukowo-dydaktyczno-badawczej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
• Integracja badań i współpracy w ramach koordynacji wydziałowej.
• Objęcie programem Erasmus, wymiany międzynarodowej, zarówno większej grupy studentów jak i przede wszystkim pracowników dydaktycznych.
• Wsparcie rozwoju kształcenia programami unijnymi i innymi, zewnętrznymi środkami finansowania nauki.
• Modernizacja i rozbudowa bazy dydaktycznej, w tym wykładowej i laboratoryjnej.

3.2.5. Zmiany w procesie rekrutacji
Cele i zadania:
• Udoskonalenie i urozmaicenie trybu rekrutacji pod kątem jak najlepszej orientacji w umiejętnościach prezentowanych przez kandydatów.
• Rozeznanie w rynku kandydatów.
• Stworzenie wydziałowego informatora dla kandydatów na studia w języku polskim i angielskim w oparciu o dobrze zaprojektowaną stronę internetową poświęconą tym zagadnieniom.
• Wdrożenie zestawu profesjonalnych działań reklamowych promujących studia na wydziale.

• Zbudowanie narzędzi promocyjnych ukierunkowanych w stronę studentów z zagranicy, a w szczególności z krajów ościennych.
• Otwarcie studiów trzeciego stopnia skierowanych do studentów z zagranicy.
• Zaangażowanie w działania promocyjne środków pozyskiwanych w ramach dotacji i grantów oraz z niezależnych źródeł finansowania.
• Zainteresowanie szkół średnich ofertą edukacyjną wydziału.

4. Obszar sztuki i nauki

4.1. Rozwój artystyczny i działania kulturotwórcze
• Wspieranie studentów i pedagogów w ich działalności artystycznej (pomoc w organizacji wystaw, organizowanie dofinansowania katedr, itp.).
• Kontynuacja cyklicznych imprez artystyczno-edukacyjnych organizowanych przez wydział („Imprint”, „Oblicza rysunku”, „Kissprint”, itp.).
• Wspieranie poszczególnych katedr w organizacji plenerów, sympozjów, laboratoriów twórczych i pozostałych imprez przeznaczonych dla studentów i pedagogów wydziału.
• Wspomaganie wszelkiego rodzaju działalności wydawniczej na wydziale zarówno w formie druku tradycyjnego jak też i wydawnictw multimedialnych.

4.2. Prowadzone badania i projekty naukowe
• Rysunek jako samodzielna dyscyplina artystyczna – tradycja i nowoczesność w kręgu warszawskiej ASP.
• Interactive Digital Communities (Interaktywne Wirtualne Zbiorowości Twórcze).
• Laboratorium druku cyfrowego. Nowe metody druku w tradycyjnej grafice warsztatowej – tradycja i nowoczesność.
• Tradycja, historia, nowoczesność. Akademia Sztuk Pięknych w wirtualnej przestrzeni graficznej.

4.3. Cele strategiczne i operacyjne dla obszaru nauka na rok 2013
• Przeprowadzenie na wydziale ankiety parametryzacyjnej.
• Przygotowanie wydziału do oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną.
• Dokonanie okresowej oceny kadry dydaktycznej.

• Pozyskiwanie grantów i finansów na badania naukowe.
• Kontynuacja i projektowanie nowych zadań badawczych.
• Dostosowanie oferty programowej do potrzeb rynkowej gospodarki.

4.4. Rozwój kadry naukowe
Cele i zadania:
• Rozwój umiejętności, wiedzy i kompetencji kadry naukowej ukierunkowany na prowadzenie badań na rzecz Akademii Sztuk Pięknych i wydziału.
• Dostosowanie prowadzonych i planowanych tematów badawczych w kierunku obszarów priorytetowych dla rozwoju specjalności w zakresie sztuk pięknych oraz uwarunkowań współczesnego rynku pracy.
• Rozwój badań ukierunkowanych na podniesienie jakości procesu dydaktycznego wydziału.
• Kształcenie własnych, samodzielnych pracowników naukowych.
• Rozwój i rozbudowa bazy sprzętowo-lokalowej służącej rozwojowi potencjału badawczego wydziału.
• Organizacja silnego zaplecza naukowo-badawczego w oparciu o współpracę z partnerami i organizacjami zewnętrznymi.

5. Obszar organizacji i zarządzania wydziałem

5.1 Działania promocyjne wydziału
Cele i zadania:
• Organizacja, w latach 2012–2014, centralnego wydziałowego ośrodka promocji w oparciu o sprecyzowane wcześniej założenia programowe.
• Stworzenie przejrzystej i funkcjonalnej strony internetowej wydziału.
• Zaprojektowanie i stworzenie wydziałowego systemu komunikacji wizualnej.
• Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznej bazy danych studentów i pedagogów (archiwum).
• Systematyczne (coroczne) wydawanie wydziałowego periodyku prezentującego dokonania wydziału w każdym minionym roku akademickim.

5.2. Dziekanat i sprawy studenckie
Cele i zadania:
• Przeprowadzenie reorganizacji dziekanatu pod kątem scentralizowania obsługi studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich oraz obsługi zewnętrznej.
• Zaprojektowanie i wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obsługi Studenta (ESOS).
• Powołanie zewnętrznego konsultanta oferującego usługi finansowe i prawne na rzecz wydziału.
• Uruchomienie własnego, wydziałowego serwera plików i zapewnienie jego obsługi informatycznej.

5.3. Sprawy lokalowe
Cele i zadania:
• Zaadoptowanie i remont pomieszczeń na rzecz nowego dziekanatu dostosowanego do obsługi stale zwiększającej się liczby studentów na wydziale.
• Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w obrębie posiadanych lokali i pomieszczeń pod kątem ich pełnego wykorzystania w procesie dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym.
• Przeprowadzenie koniecznych remontów w ramach posiadanych środków finansowych według potrzeb określonych w oddzielnym opracowaniu.
• Systematyczne, w ramach posiadanych środków finansowych, doposażanie pracowni w sprzęt wspomagający prowadzenie procesu dydaktycznego na wydziale.
• Utworzenie Showroomu (salonu wystawowo-sprzedażowego spełniającego równocześnie funkcje promocyjne) w oficynie budynku wydziału.
• Restrukturyzacja sieci informatycznej wraz z utworzeniem dostępnych dla studentów punktów bezprzewodowego dostępu do internetu.
• Utworzenie na potrzeby studentów profesjonalnego i w pełni wyposażonego Centrum Druku.

5.4. Zarządzanie

Cele i zadania:
• Koordynacja i usprawnienie współpracy z organami administracyjnymi uczelni (zespół koordynatorów zajmujących się konkretnymi zagadnieniami).

• Zaplanowanie i wdrożenie programu przebudowy systemowej wydatków w ramach posiadanych funduszy – stworzenie zarysu planu budżetowego na lata 2012–2016.
• Pozyskiwanie środków finansowania działań organizacyjno-dydaktycznych ze źródeł zewnętrznych.
• Ustalenie zasad przejrzystego podziału środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.
• Przeprowadzenie zmian strukturalnych oddzwierciedlających strukturę naukowo-dydaktyczną wydziału w odniesieniu do sytuacji szkolnictwa wyższego.
• Integracja pracowników wydziału