Założenia programowe

Wydział Grafiki jest wydziałem artystycznym kształcącym studentów w obszarze sztuk pięknych na kierunku grafika, we współcześnie pojmowanym obszarze sztuk wizualnych, łączącym w swoim programie zarówno nowoczesne metody kształcenia jak i doświadczenie wynikające z ponad stuletniej tradycji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Program dydaktyczny, wyróżniający nasz Wydział na tle podobnych jednostek w kraju i zagranicą, opiera się na dwóch przenikających się filarach: artystycznym i projektowym. Nasi studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • Grafiki artystycznej
 • Ilustracji
 • Projektowania książek
 • Plakatu
 • Znaku i komunikacji wizualnej
 • Grafiki wydawniczej
 • Typografii
 • Liternictwa
 • Fotografii
 • Multimediów
 • Animacji
 • Projektowania gier
 • Tworzenia Komiksów
 • Projektowania publikacji cyfrowych
 • Projektowania czasopism
 • Projektowania krojów i pism
 • Rysunku
 • Malarstwa
 • Struktur wizualnych
 • Teorii i historii sztuki
Taki model edukacyjny – wzbogacony o dodatkowe zajęcia warsztatowe i fakultatywne (m.in. fotografia, techniki multimedialne) – daje świadomemu studentowi możliwość wykreowania własnej ścieżki kształcenia dostosowanej do jego indywidualnych predyspozycji i wyzwań współczesności. 
Program dydaktyczny realizowany jest na Wydziale Grafiki przez pedagogów, którzy są znaczącymi osobowościami artystycznymi o uznanej renomie w Polsce i za granicą. Również wysoka pozycja zawodowa i artystyczna naszych absolwentów świadczy o walorach oferty edukacyjnej naszego Wydziału.
Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie trwają pięć lat. Zajęcia odbywają się w dwóch katedrach: Katedrze kształcenia I-II roku, oraz Katedrze Kształcenia III-V roku, oraz uzupełnione są o zajęcia ogólnouczelniane.
Proces dydaktyczny podzielony jest na dwa etapy:
 • nauczanie wstępne na I i II roku (I etap kształcenia),
 • kształcenie specjalistyczne od III do V roku (II etap kształcenia).
I ETAP KSZTAŁCENIA
Pierwszy etap kształcenia obejmuje podstawy projektowo-warsztatowe oraz zawiera treści charakterystyczne dla nauczania artystycznego, przygotowujące studenta do realizacji zadań na wyższych latach i odbywa się w pracowniach:
 • Pracowni wklęsłodrukowych technik klasycznych
 • Pracowni wypukłodrukowych technik klasycznych
 • Pracowni sitodruku i technik cyfrowych
 • Pracowni Litografii
 • Pracowni projektowania graficznego
 • Pracowni typografii
 • Pracowni liternictwa
 • Pracowni fotografii
 • Pracowni multimediów
 • Pracowni rysunku i malarstwa
 • Pracowni struktur wizualnych
 • Pracowni teorii i eksperymentu
oraz podczas zajęć warsztatowych:
 • warsztatach komputerowych
II ETAP KSZTAŁCENIA
Drugi etap obejmuje indywidualne kształcenie kreatywne w 2 pracowniach specjalistycznych, w których student realizuje pracę dyplomową. Jednocześnie student musi dokonać wyboru obowiązkowej, kierunkowej pracowni rysunku i pracowni malarstwa, działających w ramach katedry III-V roku. 
Dyplom może być uzupełniony aneksami realizowanymi w dowolnie wybranej pracowni Wydziału Grafiki. 
Każdy ze studentów ma prawo do zmiany pracowni specjalistycznej, jednak nie później        niż na 3 semestry przed ukończeniem studiów. W takim przypadku jest jednak zobowiązany do zaliczenia wszystkich dodatkowych zajęć wymaganych w pracowniach dyplomujących.
Wybitni studenci mogą – za zgodą Dziekana i Rady Programowej – od III roku realizować indywidualny program studiów, który pozwala im na swobodny wybór pracowni dyplomujących, kierunkowych, oraz zajęć fakultatywnych.
Drugi etap kształcenia odbywa się w:
 
Pracowniach specjalistycznych (dyplomujących)
 • Pracowni interdyscyplinarnych technik klasycznych
 • Pracowni grafiki koncepcyjnej i intermedialnej
 • Pracowni grafiki alternatywnej i technik offsetowych
 • Pracowni litografii
 • Pracowni plakatu i grafiki wydawniczej
 • Pracowni projektowania książki i publikacji cyfrowych
 • Pracowni ilustracji
 • Pracowni znaku i kompleksowego projektowania graficznego
 • Pracowni multimediów
 • Pracowni animacji
 • Pracowni gier i komiksów
Pracowniach kierunkowych
 • Pracowni rysunku
 • Pracowni malarstwa
 • Pracowni teorii i eksperymentu

Zajęciach fakultatywnych

 • Projektowanie krojów pism
 • Projektowanie czasopism
Kierunkowy program kształcenia opracowywany jest dla obydwu katedr z uwzględnieniem założeń wypracowanych przez specjalistyczne grupy programowe wyznaczone przez ich kierowników. 
 
ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
 
I ROK
 • Czerwiec-lipiec – egzaminy wstępne przeprowadzane w trybie konkursowym.
 • Wrzesień – zaliczenie kursu obsługi podstawowego oprogramowania graficznego.
 • Luty – komisyjne zaliczenie I roku po 1 semestrze.
 • Czerwiec – komisyjne zaliczenie I roku po 2 semestrze,
 • Wrzesień – obowiązkowy plener malarsko-fotograficzny.
II ROK
 • Czerwiec – przygotowanie portfolio studenta związane z zapisami do pracowni specjalistycznych (dyplomujących).
III ROK
 • Wrzesień – zapisy do pracowni specjalistycznych oraz do kierunkowych pracowni rysunku i malarstwa (o przyjęciu studenta do wybranych pracowni decyduje przegląd złożonego portfolio oraz limity obowiązujące w pracowniach dyplomujących i kierunkowych).
 • Wrzesień – zapisy na zajęcia fakultatywne.
 • Październik – ogłoszenie listy studentów przyjętych do pracowni dyplomujących, kierunkowych i na zajęcia fakultatywne.
IV ROK
 • Wrzesień-październik – wybór 2 obowiązkowych pracowni dyplomujących.
V ROK
 • Październik – wybór (nieobowiązkowo) pracowni w których student pracuje nad aneksem do dyplomu.
 • Listopad-grudzień – obowiązkowy przegląd przeddyplomowy (prezentacja osiągnięć artystycznych i projektowych z całego toku studiów, prezentacja koncepcji pracy dyplomowej i/lub aneksu/ów).
 • Czerwiec-lipiec – obrona pracy dyplomowej.