Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Jednolite studia magisterskie

Program kształcenia realizowany na Wydziale Grafiki został opracowany w oparciu o:
- misję i strategię Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
- rekomendacje Rady ds. Jakości Kształcenia ASP w Warszawie
- rekomendacje Wydziałowego Zespołu ds. Programowych
- rekomendacje Rady Programowej Wydziału
i zdefiniowany został w zakładanych efektach uczenia się

Opis programu studiów

Proces dydaktyczny realizowany jest w:
- Katedrze Projektowania Graficznego i Multimediów
- Katedrze Grafiki Warsztatowej
- Katedrze Rysunku
- Katedrze Malarstwa

Pierwszy etap kształcenia obejmuje podstawy projektowo-warsztatowe oraz zawiera treści charakterystyczne dla nauczania artystycznego, przygotowujące studenta do realizacji zadań na wyższych latach studiów. Drugi etap kształcenia obejmuje indywidualne kształcenie kreatywne w jednej lub dwóch pracowni specjalistycznych, w których student realizuje pracę dyplomową. Jednocześnie student musi dokonać wyboru obowiązkowej, kierunkowej pracowni rysunku i pracowni malarstwa.

Opis efektów uczenia się dla kierunku grafika. Jednolite studia magisterskie

Studia niestacjonarne I stopnia

Program studiów zawiera treści programowe adekwatne do założeń zdefiniowanych w zakładanych efektach uczenia się dla tego poziomu studiów.

Student pierwszego roku kształci się w zakresie kierunkowych podstaw, tak grafiki projektowej jak i artystycznej z uwzględnieniem i podkreśleniem wagi przedmiotów ogólnoplastycznych jak rysunek i malarstwo. Już po pierwszym semestrze odbywa się przegląd postępów każdego ze studentów w ramach tzw. komisyjnego zaliczenia i po raz drugi ma to miejsce na zakończenie roku. Oznacza to tzw. progi selektywne i pod tym względem wpisuje się w potrzeby utrzymania wysokich standardów nauczania i odwzorowuje wymagania na stacjonarnych studiach na Wydziale Grafiki. Drugi rok jest naturalnym rozwinięciem i ugruntowaniem kształcenia w ramach podstaw sztuk graficznych, ale w swej specyfice wprowadza już możliwość indywidualnego wyboru przez każdego studenta limitowanej ilości przedmiotów w ramach tzw. koszyka. Po drugim roku przewidziany jest udział w plenerze, który pomyślany jest jako realizacja wg. opcji do wyboru, bo uwzględnia profil rysunkowy, malarski lub fotograficzny. Na III roku student rozpoczyna kształcenie w pracowniach specjalistycznych, co w następstwie na VI semestrze pozwala mu rozpoznać i przygotować się do wskazania pracowni dyplomowej oraz określić zakres i temat przyszłej pracy licencjackiej. Po tzw. komisyjnym dopuszczeniu do dyplomu licencjackiego oraz wcześniejszym uznaniu dorobku, student realizuje pracę licencjacką pod opieka promotora. W wyjątkowych sytuacjach dyplom uzupełniają aneksy rysunkowe lub malarskie.

Opis efektów uczenia się dla kierunku grafika. Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia

Program studiów zawiera treści programowe adekwatne do założeń zdefiniowanych w zakładanych efektach uczenia się dla tego poziomu studiów.

Niestacjonarne Studia II stopnia są naturalnym rozwinięciem oferty kształcenia na studiach licencjackich jednak program akcentuje teraz mobilność względem przedmiotów wolnego wyboru Student już od I roku wybiera 3 spośród 5 pracowni specjalistycznych, przy czym wskazuje jedną jako podstawową w której docelowo będzie chciał realizować dyplom. Taka koncepcja pozwala z jednej strony zdobyć ukierunkowaną wiedzę i umiejętności, a z drugiej strony umożliwia w miarę swobodny i komplementarny przepływ między różnymi odmianami grafiki tak artystycznej jak i projektowej. Na tych fundamentach student na 3 roku w semestrze V realizuje dyplom, świadomie nawiązując do zdobytych doświadczeń.

Opis efektów uczenia się dla kierunku grafika. Studia niestacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia. Tryb zaoczny

Program studiów zawiera treści programowe adekwatne do założeń zdefiniowanych w zakładanych efektach uczenia się dla tego poziomu studiów.

Od pierwszego roku na zaocznych studiach II stopnia student podejmuje intensywne kształcenie w ramach grafiki artystycznej i projektowej. Przechodzi przez wszystkie pracownie specjalistyczne ujęte w programie. Pozwala mu to wyrównać i osiągnąć niezbędny poziom w zakresie tak wiedzy, umiejętności jak i kompetencji, ale co najważniejsze, w naturalny sposób określić też mocniejsze i słabsze strony. Na tej podstawie na drugim roku student może zadeklarować wybór dwóch spośród czterech pracowni specjalistycznych oraz jednej spośród dwóch pracowni ogólnoplastycznych. Wpisuje się to w ideę potrzeby ograniczenia na rzecz pogłębienia. Na III roku, student realizuje pracę dyplomową pod okiem promotora, którą może wzbogacić o aneks z rysunku lub malarstwa.